Anticancer Res Table of Contents for October 2017; Vol. 37, No. 10

Anticancer Research
HOME CURRENT ISSUE PAST ISSUES SUBSCRIBE ALERTS IIAR JOURNALS CONFERENCES CONTACT US HELP
Anticancer Research
October 2017; 37 (10)
Advertisements

Space Medicine & Medical Engineering, Year 2017, Issue 04 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Space Medicine & Medical Engineering. Year 2017 Issue 04 is now available on CAOD.
In this issue:

hang tian yi xue yu yi xue gong cheng za zhi zheng gao jian ze (《航天医学与医学工程》杂志征稿简则)

…… page:封3
Effect of Horizontal-vertical Illusion on Manual Tracking Performance (垂直-水平错觉对手控追踪绩效的影响)
Xu Fenggang, ,Liu Hongyan, ,Wang Chunhui, ,Huang Weifen, ,Zhou Qianxiang
…… page:235-242
iTRAQ Combined with LC-MS/MS to Be Applied to Screen Differentially Expressed Proteins in Spleen of Tail-suspension Mice Infected by Space Mutation E.coli (iTRAQ串联质谱筛选尾吊小鼠感染空间诱变大肠杆菌后脾脏差异表达蛋白)
Jia Mingwen, ,Li Jun, ,Wang Jingyu, ,Yuan Min, ,Pei Xuefeng, ,Wang Junfeng, ,Yuan Ming
…… page:243-247
Effects of Different Rotating Speed Backgrounds and Cognitive Loads on Visual Early Cognitive Processing (不同旋转速度背景及认知负荷对视认知早期加工的影响)
He Siyang, ,Wang Linjie, ,Zou Peng
…… page:248-253
Research on Heart Rate Variability in Submersible Personnel during Actual Deep-sea Submersible Operation (深海实潜中下潜人员的心率变异性研究)
Yang Haifei, ,Shi Lu, ,Liu Feng, ,Liu Baohua, ,Zhang Yanmeng, ,Li Yangyang, ,Li Xiangyang, ,Gao Xiang
…… page:254-257
Statistic Texture Feature Based Thyroid Nodule Recognition on CT Images (基于CT图像统计纹理特征的甲状腺结节识别技术)
Peng Wenxian, ,Liu Chenbin, ,Xia Shunren, ,Chen Yihong, ,Liu Rui
…… page:258-262
Study on 3D Printed Brace for Phalangeal Fractures (3D打印指骨骨折支具的研究)
Lu Liangliang, ,Shi Tingchun, ,Yu Yun, ,Yue Xiuyan
…… page:263-269
Reconstruction and Numerical Calibration of Electron Density Images of Medical Dual-energy CT Based on Δμ-ρe (基于Δμ-ρe的医学DECT电子密度图像的重建和数值校准)
Qin Jiaojiao, ,Sun Fengrong, ,Liu Fanglei, ,Jin Peipei, ,Yu Haitao, ,Zhong Hai, ,Yao Guihua
…… page:270-276
Usability Study of Power-lens for Click of Dynamic Targets in Radar Interface (威力镜头对雷达界面动态目标点击的可用性研究)
Wang Jianfeng, ,Wang Wei, ,Gao Hongni, ,Qu Jue, ,Li Kang, ,Cui Bo
…… page:277-282
Optimization Design of Manned Space Environment Simulation Chamber Based on OptiStruct (基于OptiStruct的载人航天环境模拟舱结构优化设计)
Yan Li, ,Ma Aijun, ,Xu Shuihong, ,Bi Jianzhi
…… page:283-286
Study on Performance of an Integrated Solid Amine-based Carbon Dioxide and Humidity Control Device (基于固态胺的CO2和湿度综合控制装置性能试验研究)
Wang Chuanzeng, ,Liu Hao, ,Zhang Zhichun, ,Yu Qingni, ,Wei Wei
…… page:287-291
Finite Element Modeling of Contact Mobility in Airtight Bearing (气密轴承接触活动性能的有限元建模)
Pang Yan, ,Liu Xiangyang, ,He Shuangxi
…… page:292-297
Research on Application of Speech Interaction Technology in Teleoperation of Robotic Manipulator (语音交互技术在机械臂遥操作中的应用研究)
Tan Lifen, ,Tian Zhiqiang, ,Liu Liang, ,Wang Chunhui
…… page:298-303
Application Evaluation of 3D Gyro Wheel in Selection of Pilot Vestibular Function Stability (三维滚轮在飞行人员前庭功能稳定性选拔中的应用评价)
Jiang Tao, ,Gao Yuan, ,Li Bin, ,Hao Xiaoyan, ,Wang Junling, ,Dong Wen, ,Peng Wenhua, ,Feng Fan, ,Sun Xiqing
…… page:304-307
Research Progress in Effects of Spaceflight on Sleep-wake Pattern (航天飞行对人体睡眠-觉醒节律的影响研究进展)
Chen Hailong, ,Lü Ke, ,Qu Lina
…… page:308-312

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Journal of Jiujiang University(Natural Science Edition), Year 2017, Issue 01 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Jiujiang University(Natural Science Edition). Year 2017 Issue 01 is now available on CAOD.
In this issue:

The Survey on the Think Tanks Construction in Jiangxi Universities (“一带一路”背景下的江西省地方高校智库建设研究)
CHEN M engran, YANG Yaofang, WANG Qi, Jiujiang University
…… page:5-10
ji yu dea de chang jiang jing ji dai gao ji shu chan ye chuang xin xiao lv yan jiu (基于DEA的长江经济带高技术产业创新效率研究)
WANG Zouhui
…… page:11-13
The Comparative Research of the City’s Foreign Trade Competitiveness Along the Yangtze River——Yueyang、Jiujiang And Wuhu As An Example (沿江经济带城市外贸竞争力比较研究——以岳阳、九江和芜湖为例)
LI Xiaodan, WU Yangwei, College of Tourism and Territorial Resources, Jiujiang University, College of Economic and Management, Jiujiang University
…… page:14-19
Technology-Economic Analysis on PC Component in Public Rental Housing Project (公租房项目采用混凝土预制部件的技术经济分析)
FANG M in, FANG Yuqing, WU Tao, Department of Accounting, Huishang Vocational College, School of Civil & Environmental Engineering, Anhui Xinhua University
…… page:20-23+27
ji yu dsrc de che lian wang zhi neng dao lu jiao tong xi tong yan jiu (基于DSRC的车联网智能道路交通系统研究)
SONG Leizhen
…… page:24-27
Simulation and Optimization of Drawing Process for Radiator Cross Beam (散热器横梁拉延成形的仿真与优化)
AN Zongquan, HUANG Zhaoming, WANG Li, Wuhu Institute of Technology, Hehai University Wentian College, Xuancheng Vocational and Technical College
…… page:28-31+43
dong bei di qu gao su tie lu lu ji ji qiao liang dong ji shi gong ji shu yan jiu (东北地区高速铁路路基及桥梁冬季施工技术研究)
LI Tie
…… page:32-33+36
shuang kuai shi gui zhen dang jian lie wen cheng yin fen xi yu kong zhi fang an (双块式轨枕挡肩裂纹成因分析与控制方案)
WANG Shuai, WANG Chunjuan
…… page:34-36
ce liang ji shu zai lu ji shi gong zhong de ying yong (测量技术在路基施工中的应用)
LI Fazhen
…… page:37-39
xin xing nei zhang shi wei qiang ya ding gang mo shi gong ji shu fen xi (新型内胀式围墙压顶钢模施工技术分析)
GUO Fengren
…… page:40-43
jian zhu gong cheng zao jia zhong yu jie suan shen he gong zuo yao dian fen xi (建筑工程造价中预结算审核工作要点分析)
FAN Zongyi
…… page:44-46
ji yu plc de gong pei dian jian kong xi tong yan jiu (基于PLC的供配电监控系统研究)
LIU Zuo
…… page:47-50
The Analysis of Influence Factors of Organ Donation and Transplantation Recognition (器官捐献和移植认知度的影响因素分析)
CHEN lulu, ZHU Jiaming, School of Finance, Anhui University of Finance and Economics, School of Statistics And Applied mathematics
…… page:51-54+66
Cluster Analysis of the Regional Economic Development in China Based on Hybrid Fish Swarm Algorithm (中国区域经济协调发展的混合鱼群算法聚类分析)
FU Chuanxiu, ZHOU Jianxin, School of Finance and Mathematics, Experiment Center of Liberal Arts, West Anhui University
…… page:55-57+75
The Evaluation Model of Building Works Based On Operator OWGA and Operator CWGA (基于OWGA算子和CWGA算子建筑工程评标模型)
YANG Fang, LI Jinfeng, YANG Li, ZHANG Min, HUANG Xiaojun, School of Civil Engineering, Anhui University of Technology, Jianchang Wuhu Engineering Quality Testing Center Co., Ltd.
…… page:58-62
feng dian chang feng neng li yong xiao lv ce liang yu ping jia (风电场风能利用效率测量与评价)
WANG Huiling
…… page:63-66
zhi wei 3 de guang yi virasoro li dai shu (秩为3的广义Virasoro李代数)
HUANG Zhongxi
…… page:67-68
zheng zheng shu you xu fen chai de liang ge zu he shuang she yan jiu (正整数有序分拆的两个组合双射研究)
ZHOU Bin
…… page:69-72
Parallel Implementation of KMeans Clustering Algorithm Based on MapReduce (基于MapReduce的KMeans聚类算法的并行化实现)
ZHANG Youhai, LI Fenggang, Department of information engineeringof Anhui Vocational and Technical College, School of Management Hefei, University of Technology
…… page:73-75
bian xie shi wu xian guang bo xin hao fu gai jian ce xi tong she ji (便携式无线广播信号覆盖监测系统设计)
LIANG Zhongyi, HE Xiaodong
…… page:76-78
ji yu android de yi dong hu lian wang ying yong kuang jia de she ji yu yan jiu (基于Android的移动互联网应用框架的设计与研究)
LIN Meizhen
…… page:79-81
gong li yi yuan zhi hui yi liao fu wu ping tai gou jian tan xi (公立医院智慧医疗服务平台构建探析)
LIN Jie, WANG Pingchun
…… page:82-84
The Research on the Evaluation System of Health Indicators for Children Aged 0-3 Years Group In Fuyang (阜阳市0-3岁儿童健康指标评价体系研究)
CHEN Wei, HU Wenli, CHEN Huihai, Fuyang Preschool Education College
…… page:85-87
The Influence of Different Processing Method on Paeoniflorin Content in Radix Paeoniae Alba (不同炮制方法对白芍中芍药苷含量的影响)
BU Linglei, DING Rui, Bozhou Vocabulary and Technical Collage
…… page:88-91
The Study of Antibacterial Effect of Indirubin on Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus(MRSA) Strains (靛玉红对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗菌作用)
LIN Jian, LIN Zhili, CHEN Liangshan, CHEN Chunzhen, LIN Fangfang, School of Pharmacy and Medical Technology, Putian University, Hanjiang Hospital
…… page:92-94+99
shui qin ke li ji de zhi bei (水芹颗粒剂的制备)
XU Xiaoping, WU Zhouhuan, WU Xiaoyun
…… page:95-99
jia wei huang zuo gui zhi wu wu tang dui zuo shen jing sun shang xiu fu shu hou de liao xiao (加味黄芪桂枝五物汤对桡神经损伤修复术后的疗效)
LI Xue, WANG Zhanying, RUAN Cailian
…… page:100-102
tong cheng shi nan fang shui dao hei tiao ai suo bing fa sheng gui lv ji fang kong ji shu yan jiu (桐城市南方水稻黑条矮缩病发生规律及防控技术研究)
LI Ping, LIU Dong, FANG Xiangqun, BI Zuoyou, CHEN Chunqiu
…… page:103-106
jiu jiang shi nan shan gong yuan shu zhong diao cha fen xi (九江市南山公园树种调查分析)
WANG Zuo, NIU Pengwei
…… page:107-110
gao xiao na ru zheng fu gou mai gong gong ti yu fu wu fan wei de ke xing xing yan jiu (高校纳入政府购买公共体育服务范围的可行性研究)
GAO Peijun
…… page:111-114
guang dong sheng gao zhi yuan xiao ti yu zhuan ye fa zhan xian zhuang yan jiu (广东省高职院校体育专业发展现状研究)
XIAO Ronghua
…… page:115-116
fu qing shi jian shen ju le bu fa zhan xian zhuang ji qi dui ce yan jiu (福清市健身俱乐部发展现状及其对策研究)
ZHENG Dongping
…… page:117-119
ji yu zhu cheng fen fen xi he q xing ju lei fen xi de nba qiu dui zong he yan jiu (基于主成分分析和Q型聚类分析的NBA球队综合研究)
WANG Xiangyu, DONG Lisha
…… page:120-122
gao xiao yu mao qiu nan zi dan da yun dong yuan de ji zhan shu te zheng fen xi (高校羽毛球男子单打运动员的技战术特征分析)
YANG Hejie
…… page:123-125
zuo jiang hai shang po shui jie zhong ti yu yuan su de tan xi (蚶江“海上泼水节”中体育元素的探析)
ZHENG Liguan
…… page:126-128
lai gao xu zhi (来稿须知)

…… page:129
zheng gao qi shi (征稿启事)

…… page:130

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Journal of Brain and Nervous Diseases, Year 2017, Issue 08 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Brain and Nervous Diseases. Year 2017 Issue 08 is now available on CAOD.
In this issue:

Study on the predictive value of interleukin 1 beta in the occurrence of fatigue of post ischemic stroke (白细胞介素-1β 值对缺血性脑卒中后疲劳发生的预测价值研究)
XI Ai-ping, ,LI Xin, ,SHEN Xiu-xiang, ,ZHANG Yan-hong, ,XU Yan-li, ,ZHENG Lian-hong
…… page:463-465
Effect of α-lipoic acid on MMP-9 in the brain tissue and spinal cord of experimental autoimmune encephalomyelitis rats (α-硫辛酸对实验性自身免疫性脑脊髓炎大鼠脑和脊髓内MMP-9表达的影响)
LI Yan-zheng, ,ZHANG Yue, ,WANG Wei, ,YANG De-jiu, ,GUO li, ,TAN Guo-jun
…… page:466-469
The clinical research on the subjective cognitive decline in patients with Parkinson’s disease (帕金森病患者主观性认知减退的临床研究)
XU Si-jia, ,XU Ya-fei, ,WEN Shi-rong
…… page:470-474
Analysis of clinical features of different parts of thalamic infarction (不同部位丘脑梗死的临床特点分析)
LI Jing, ,HUANG Yong-li, ,XUE Yan-hua, ,YU Qi-jin
…… page:475-478
The predictive value of MRI diffusion tensor imaging in subcortical ischemic vascular dementia with cognitive impairment (磁共振弥散张量成像对预测皮质下缺血性血管性痴呆患者认知功能障碍的价值)
ZHOU Shu-hu, ,CHU Xu, ,QIAO Bao-jun, ,WANG Yan-ling
…… page:479-482
The value of single fiber electromyography and fatigue testing in diagnosis of the myasthenia gravis (单纤维肌电图结合疲劳试验对重症肌无力的诊断价值)
WEN Hui-Jun
…… page:483-485
Clinical application of self-Rating somatization symptoms scale in patients with chronic insomnia in general hospital of Beijing (门诊慢性失眠患者躯体化症状自评量表的临床应用)
LIU Yong-zhen, ,YIN Jing, ,WU Yue-hong, ,YU Feng-chun
…… page:486-489
Reason analysis of drug resistance of aspirin applied to secondary prevention of cerebral infarction and study of intervention effect of clopidogrel (阿司匹林用于脑梗死二级预防中发生抵抗的原因分析及氯吡格雷干预效果研究)
LI Xin, ,LIU Lan-xing, ,LIU Yi-qiong
…… page:490-493
Prognostic value of free fatty acid content in cerebrospinal fluid in patients with acute cerebral infarction (脑脊液中游离脂肪酸含量对脑梗死急性期患者的预后价值)
CHEN Ying-cong, ,ZHNG Zhi-jun, ,ZHANG Jian-jun
…… page:493-496
Study on effect application of venous urokinase thrombolysis combined with stent-thrombectomy in treating patients with acute anterior circulation of cerebral infarction (尿激酶静脉溶栓联合Solitaire AB支架取栓在前循环大动脉急性闭塞性脑梗死治疗中的应用研究)
WU Ying-chun, ,WANG Jun-mei, ,WANG Zhe, ,SUN Rui, ,HAO Xiao-jun, ,FENG Guan-qing
…… page:497-502
Research of anti-apoptosis factor, interferon-γ and Hcy level changes in vascular dementia patients (抗凋亡因子、干扰素-γ 与Hcy水平在血管性痴呆患者中的变化研究)
DONG Chun-yao
…… page:503-506
Clinical features and sleep analysis of fatal familial insomnia (家族性致死性失眠症的临床和睡眠多导图特征)
WU Li-yong, ,YE Jing, ,ZHAO Xiao-ling, ,HE Fei-fei, ,ZHAN Shu-qin, ,JIA Jian-ping
…… page:507-511
fa zuo xing tou tong wei shou fa zheng zhuang de fei xian ai nao zhuan yi yi li (发作性头痛为首发症状的肺腺癌脑转移一例)
LIU Linlin, ,SHI Jinsong, ,HE Zuo, ,LIU Fang
…… page:511-513
duo fa xing shen jing jiao zhi liu yi li (多发性神经胶质瘤一例)
ZHANG Yuqiao, ,ZHOU Junshan
…… page:513-515
th22 zai ms zhong de zuo yong (Th22在MS中的作用)
WU Yanmin, ,JIA Zhen, ,TIAN Zuo, ,JIA Huan, ,LI Bin
…… page:515-518
nao wei chu xue jian ce zai lin chuang zhong de ying yong jia zhi (脑微出血检测在临床中的应用价值)
DUAN Zuoxiao, ,FU Jin, ,YANG Dan
…… page:519-522
zuo zuo de liu xing bing xue yan jiu (癫痫的流行病学研究)
TU Xuesong
…… page:522-528,后插1

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Practical Nervous Diseases, Year 2017, Issue 14 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Practical Nervous Diseases. Year 2017 Issue 14 is now available on CAOD.
In this issue:

MRI diagnosis and microsurgical therapy for foramen magnum tumor (枕骨大孔区肿瘤的MRI诊断及显微外科治疗)
Yao Jun, ,Sun Xinguo, ,Wang Jiangang, ,Gong Jie, ,Tian Dong
…… page:1-4
Influence of ropivacaine infiltration anaesthesia combined with dezocine on related complication of patients with cerebral gliomas resection during anesthesia recovery period (罗哌卡因浸润麻醉联合地佐辛对脑胶质瘤切除患者全麻苏醒期相关并发症的影响)
Li Shuxia, ,Yang Yaqin, ,Zhang Lixia
…… page:5-7
Effect of sympathetic nerve fibers decrease on postoperative nursing and clinical prognosis for patients with gastric cancer (交感神经纤维减少对胃癌患者术后护理及临床预后的影响)
Qi Xueyang, ,Zhang Qinsheng, ,Niu Xueen
…… page:8-11
The curative effect of Deanxit plus psychological intervention on the state of anxiety and depression after thalamus infarction (黛力新联合心理干预对丘脑梗死后合并抑郁焦虑状态的影响)
Zhao Yanmin, ,Hong Li, ,Wang Xian, ,Zhao Shenyu, ,Li Ke, ,Wei Ruihua
…… page:12-14
Analysis of the morbidity and related factors of long-term depressive symptoms in patients with ischemic stroke (缺血性脑卒中患者远期抑郁症状的发生率及相关因素分析)
Zhang Ying, ,Fang Yan, ,Duan Jinfeng, ,Xu Hui, ,Li Chunyan, ,Ji Weidong
…… page:15-18
Controlled study of electromyographic biofeedback in rehabilitation of severe hand-foot-mouth disease (肌电生物反馈疗法在重症手足口病患儿康复中的对照研究)
Zhang Huichun, ,Lou Pu, ,Geng Xiangju
…… page:19-21
Analysis of the first aid effect of minimally invasive surgery in patients with severe hypertensive intracerebral hemorrhage (微创清除术在高血压脑出血患者中的急救效果探讨)
Qi Wentao
…… page:22-25
The significance of cerebral microbleeds to predict hematoma expansion in hypertensive cerebral hemorrhage (脑内微出血对预测高血压脑出血血肿扩大的意义)
Jia Yonglin, ,Zhang Baohua, ,Fu Zhixin, ,Jia Yanjie
…… page:26-28
Tentative exploration of domestic reference standards of intracranial pressure in patients with intracerebral hemorrhage (国内脑出血颅内压监测值参考标准的初步探索)
Tan Zeliang, ,Yang Zhiyong, ,Cai Chengzhu, ,Chen Yue, ,He Zhiyi
…… page:29-33
Effective observation of vertebrobasilar insufficiency vertigo treated with Fasudil and Xueshuantong injection (法舒地尔联合血栓通治疗椎基底动脉供血不足性眩晕的疗效)
Yang Yupei
…… page:34-35
Efficacy and safety of warfarin therapy for patients with cerebral infraction accompanying atrial fibrillation (华法林治疗脑梗死合并房颤的疗效及安全性)
Peimin Jin, ,AiLi Shi, ,Zonglai Cui, ,Yanhui Gao, ,Chao Lan, ,Menghua Zhu
…… page:36-37
MRI and MRA study of 15 cases of acute CO poisoning complicated with acute cerebral infarction (15例急性CO中毒伴发急性脑梗死的临床及MRI、MRA研究)
Yang Chunguang, ,Wang Xiahong, ,Niu Dongju, ,Ge Xiaoxia, ,Li Qing, ,Wang Yanyang, ,Bai Yongjie, ,Li Ruijie, ,Yao Yuan, ,Sun Shilong
…… page:38-41
Efficacy analysis of high-dose methylprednisolone in the treatment of acute carbon monoxide poisoning with delayed encephalopathy (大剂量甲泼尼龙冲击治疗急性一氧化碳中毒迟发型脑病疗效分析)
Guo Wenling, ,Zhang Hongjuan
…… page:42-43
Efficacy and safety of statins in the treatment of cerebral hemorrhage combined with hyperlipidemia (他汀类药物治疗脑出血合并高脂血症的临床效果)
Niu XiaoHua
…… page:44-46
Effect of Tianzhi particles on patients with cognitive impairment caused by acute lacunar infarction (天智颗粒治疗腔隙性梗死所致认知功能障碍的疗效分析)
Pang Lihong, ,Fan Yanrui
…… page:47-48
Analysis of the effects of acusector,acupuncture,aassage aombined with functional exercise in the treatment of craniocerebral injury patients during postoperative convalescence (电针点穴推拿联合功能锻炼治疗颅脑损伤后康复期患者的效果)
Chi Hongwan
…… page:49-51
Clinical analysis of deep fungal infection of central nervous system in children with leukemia (白血病患儿合并中枢神经系统深部真菌感染临床分析)
Li Huixia, ,Zhang Hongmei, ,Huang Shan, ,Gao Haili
…… page:52-55
Controlled study of DSA and TCD combined with carotid ultrasound in the diagnosis of ischemic cerebrovascular disease (经颅多普勒联合颈动脉超声与数字减影血管造影在缺血性脑血管疾病诊断中的对照研究)
Li Jinsheng, ,Men Yongzhong, ,Guo Xing
…… page:56-58
Clinical significance of D-Dimer,NT-proBNP and lipoprotein(a) in the patients with acute ischemic stroke (急性缺血性脑卒中患者D-二聚体NT-proBNP及脂蛋白(a)的检测意义)
Jia Jianmin, ,Zu Xiaopeng, ,Sun Jing
…… page:59-60
Differential diagnosis of cerebrocardiac syndrome and acute cerebral infarction combined wtih myocardial infarction (脑心综合征与脑梗死合并心肌梗死的鉴别诊断)
Zhou Xiangdong
…… page:61-62,69
The applicative analysis of carotid ultrasound in patients with asymptomatic cerebral infarction (颈动脉超声在无症状脑梗死患者中的应用分析)
Li Chao
…… page:63-66
yun chan fu he bing lu nei jing mai zuo xue shuan xing cheng de zhen zhi ti hui (孕产妇合并颅内静脉窦血栓形成的诊治体会)
HUANG Puyan
…… page:67-69
Effect of α-zinc sulfate combined with Neurotropin on serum GGT,MDA and GSH-Px levels in patients with type 2 diabetes mellitus complicated with peripheral neuropathy (α-硫酸锌联合神经妥乐平对2型糖尿病合并周围神经病变患者血清GGT MDA及GSH-Px水平的影响)
Zhang Qiuping
…… page:70-72
Effect of atorvastatin on heme oxygenase in brain tissues (阿托伐他汀对脑组织血红素加氧酶的影响)
Wang Bing, ,Wang Jiangqiao
…… page:73-75
The significance of procalcitonin in early diagnosis of suppurative meningitis in infants (降钙素原在婴幼儿化脓性脑膜炎早期诊断中的意义)
Fan Qiuxia
…… page:76-78
The clinical and electrophysiological analysis of the elderly patients with Miller-Fisher Syndrom (老年Miller-Fisher综合征患者的临床和神经电生理特点分析)
Li Gang, ,Song Jia, ,Pang Mi, ,Ma Mingming, ,Xu Changshui, ,Zhang Jiewen
…… page:79-81
Controlled study of the influence of caesarean section and obstetric forceps on newborn craniocerebral injury (产钳助产与剖宫产对新生儿颅脑损伤的影响对照研究)
Ma Qimin
…… page:82-83
Investigative study of peripheral nerve injury after high voltage electric burn (高压电烧伤后周围神经损害的调查研究)
Di Haiping, ,Cao Dayong, ,Xue Jidong, ,Li Xiaoliang, ,Han Dawei, ,Li Qiang, ,Xia Chengde
…… page:84-86
Clinical effective analysis of respiratory support in patients with emergency traumatic brain injury (急诊颅脑创伤患者呼吸支持治疗的临床效果分析)
Miao Xuesong
…… page:87-88,91
xi tong hua zao qi jiao yu dui ying er ti ge he zhi neng fa yu de zuo yong (系统化早期教育对婴儿体格和智能发育的作用)
LUO Xiaofan
…… page:89-91
Clinical observation of treatment in activating blood circulation to dissipate blood stasis with the Chinese medicine on postherpetic neuralgia of eyelid (活血化瘀中药治疗眼睑带状疱疹后遗神经痛临床观察)
Tao Rongsan
…… page:92-94
Observation of the ride comfort of intubation laryngeal mask airway during the recovery period of anesthesia for hypertensive intracerebral hemorrhage (插管型喉罩在高血压脑出血术手术麻醉恢复期平顺性的观察)
Hongwei Liu, ,Wenqi Liu
…… page:95-97
Effects of DifferentRecurrent Laryngeal Resection on Recurrent Laryngeal Nerve and Parathyroid Function in Thyroidectomy with Differentiated Thyroid Carcinoma (分化型甲状腺癌术中喉返神经显露及不同腺叶切除对喉返神经及甲状旁腺功能的影响)
Li Jidong
…… page:98-101
Nursing Intervention Applying to Nerve-injured Thoracolumbar Burst Fracture Patients during Postoperative Convalescence (护理干预在胸腰椎爆裂骨折神经损伤患者术后康复期中的应用)
Yang Qinghong
…… page:102-103
The influence of ultra early rehabilitation nursing on neurological function,limb function recovery and emotional improvement on patients with cerebral infarction (超早期康复护理对脑梗死患者神经功能肢体功能恢复及情绪改善的影响)
Xiuli Peng
…… page:104-106
you hu mo shi dui zhu wang mo xia qiang chu xue huan zhe ren zhi zhang ai de ying xiang (优护模式对蛛网膜下腔出血患者认知障碍的影响)
ZHU Jihong, ,MA Huixian
…… page:107-109
gao ning zhuang tai jian cha zai zu zhong er ji yu fang zhong de jia zhi (高凝状态检查在卒中二级预防中的价值)
YU Jianhua, ,WANG Yunliang
…… page:110-113
she qu nao zu zhong huan zhe zhao hu xu qiu de yan jiu jin zhan (社区脑卒中患者照护需求的研究进展)
LI Yingshuang, ,ZHANG Zhenxiang
…… page:114-116

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Radiologic Practice, Year 2017, Issue 06 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Radiologic Practice. Year 2017 Issue 06 is now available on CAOD.
In this issue:

xin xi dong tai (信息动态)

…… page:549,614,638
zhong liu huan zhe ct zeng qiang sao miao an quan guan li zhuan jia gong shi (肿瘤患者CT增强扫描安全管理专家共识)
ZHONG Guokangaixiehuizhongliuyingxiangzhuanyeweiyuanhui, ,XIA Liming
…… page:550-555
The value of MRI for differential diagnosis of different pathological types of breast mucinous carcinoma (MRI对不同病理类型乳腺黏液腺癌的鉴别诊断)
LI Na, ,LUO Ya-hong
…… page:556-560
Study on the difference of MR features between non-mass-like breast cancer and mass-like cancer (乳腺非肿块型癌与肿块型癌的MR表现差异研究)
WEI Li-jun, ,LUO Ya-hong
…… page:561-565
MRI characteristics of triple negative breast cancer in young women (青年女性三阴乳腺癌的MRI表现)
ZHANG Ying-ying, ,LUO Ya-hong, ,YU Tao
…… page:566-568
Application of coefficient variance of ADC value in differential diagnosis of benign and malignant breast lesions (表观扩散系数值离散系数在乳腺良恶性病变鉴别诊断中的应用)
XU Shu, ,LUO Ya-hong, ,HE Cui-ju
…… page:569-571
ru xian zuo ye ai de mri biao xian yu bing li xiang guan xing yan jiu (乳腺黏液癌的MRI表现与病理相关性研究)
QU Ning
…… page:572-573
mri dui bu tong fen zi ya xing ru xian ai nac liao xiao ping jia de yan jiu (MRI对不同分子亚型乳腺癌NAC疗效评价的研究)
MA Xiaozuo, ,LUO Zuohong
…… page:574-577
ru xian jin run xing dao guan ai mri te zheng ji yu yu hou yin zi xiang guan xing yan jiu (乳腺浸润性导管癌MRI特征及与预后因子相关性研究)
PENG Tengfei, ,LUO Zuohong
…… page:578-581
ru xian ai gong neng ci gong zhen (乳腺癌功能磁共振)
ZHANG Pingan, ,LUO Zuohong
…… page:582-586
Children with diffuse intrinsic pontine glioma:a resting-state functional MRI study (桥脑扩散内生型胶质瘤行为抑制减低患儿静息态功能MRI)
CHENG Xu, ,GAO Pei-yi
…… page:587-592
The role of three-dimensional computer quantified CT number analysis in the estimation of prognosis of pathological stage Ⅰ lung adenocarcinoma (三维CT值定量分析在工期肺腺癌预后判断中的应用)
ZHANG Li, ,WU Ning, ,LI Meng, ,SUN Wei, ,ZHOU Lina, ,XU Fei, ,ZHENG Rongshou, ,LIN Dongmei
…… page:593-597
Imaging differentiation of autoimmune pancreatitis from pancreatic carcinoma (自身免疫性胰腺炎与胰腺癌的鉴别诊断)
HE Ming, ,WU Ailan, ,HAN Ping, ,YANG Yan, ,JIANG Zuoqi, ,LI Xin, ,YANG Jun, ,ZHANG Zhen
…… page:598-601
Atlas-based analysis of occult injury of corpus callosum in patients with Parkinson variant of multiple system atrophy and patients with Parkinson disease (帕金森型多系统萎缩与帕金森病患者胼胝体损害的白质图定量研究)
CHEN Boyu, ,ZHANG Ya, ,SHANG Xiuli, ,SHI Susu, ,FAN Guoguang
…… page:602-607
The clinical and imaging characteristics of pineal region tumors in children (儿童松果体区肿瘤的临床及影像学特征)
MEI Zuo, ,LI Yuhua, ,LIU Ming, ,ZHENG Hui, ,CAO Zuojun, ,XIA Zhengrong
…… page:608-614
A correlation analysis on optimal R-R interval with heart rate of retrospective ECG-gated coronary CT angiography using 64-slice spiral CT (64层螺旋CT冠状动脉血管成像最佳重建时相与心率关系)
YANG Renjie, ,CHA Yunfei, ,YANG Wenbing, ,PENG Zhoufeng, ,ZHANG Yu, ,XIE Baojun
…… page:615-619
Application of true-FISP in diagnosis of fatty liver (真实稳态进动快速成像在脂肪肝诊断中的临床应用)
ZUO Kaijun, ,SHU Rongbao, ,JIN Yuanzhen, ,HE Yongsheng, ,PAN Shaohui, ,ZHU Yangyang
…… page:620-624
T2-mapping evaluation of talar cartilage for chronic lateral ankle instability (LAI) with lateral ankle ligaments tear (伴有踝关节外侧副韧带损伤的慢性外侧踝关节不稳患者距骨软骨的T2-mapping评估)
TAO Hongyue, ,HU Yiwen, ,QIAO Yang, ,MA Kui, ,HUA Yinghui, ,CHEN Shuang
…… page:625-629
Analysis of CT/MRI features of pediatric inflammatory myofibroblastic tumor (小儿炎性肌纤维母细胞瘤CT/MRI表现分析)
JI Min, ,LI Qunying, ,ZHANG Dajiang, ,QIAO Zhongwei, ,QIAN Zuo
…… page:630-634
Correlative analysis of ultrasonographic and pathologic features in children with non-biliary atresia cholestatic diseases (小儿非胆道闭锁胆汁淤积性肝病超声与病理学特征对照)
XIAO Zuo, ,CHEN Yunchao, ,LIU Na, ,HUANG Zhihua, ,LIU Yan, ,WAN Zuo, ,GUAN Yang
…… page:635-638
A correlative study of CT, ultrasound and pathology in primary splenic angiosarcoma (原发性脾血管肉瘤的CT和超声及病理对照研究)
JIANG Chengcheng, ,ZUO Yue, ,DONG Fenglin, ,LIU Weishuo, ,LI Yonggang
…… page:639-642
dian dui bi ji shen sun shang de jian ce fang fa (碘对比剂肾损伤的检测方法)
ZHANG Zuo, ,WANG Yi, ,REN Ke
…… page:643-649
her2 affibody fen zi tan zhen zai fang she mian yi xian xiang zhong de ying yong (HER2 affibody分子探针在放射免疫显像中的应用)
BAI Zhicheng, ,YANG Min
…… page:650-654
256ict chang jian gu zhang yu wei xiu (256ICT常见故障与维修)
YAO Zongbi
…… page:655-657
shang bi ruan zu zhi shi suan xing lin ba rou ya zhong er li (上臂软组织嗜酸性淋巴肉芽肿二例)
LIU Renwei, ,YU Shulin, ,ZHANG Yuzhong, ,FANG Jinzhi, ,WANG Xinzheng
…… page:658-659
lei gu shi suan xing rou ya zhong spect/ct xian xiang yi li (肋骨嗜酸性肉芽肿SPECT/CT显像一例)
CHEN Zejun, ,FEI Feng, ,JIANG Feng, ,MENG Xianping
…… page:660-661
mri zhen duan you xia fu ju da e xing wai zhou shen jing qiao liu he bing shen jing xian wei liu bing yi li (MRI诊断右下腹巨大恶性外周神经鞘瘤合并神经纤维瘤病一例)
BAI Chao, ,LI Xia, ,DING Chengzong, ,ZHAO Na
…… page:661-662
zi gong ping hua ji liu fei zhuan yi yi li (子宫平滑肌瘤肺转移一例)
LIU Danqing, ,ZHANG Wei, ,WANG Huiying, ,LV Dongjun, ,GUO Qiyong
…… page:663-664
zuo bu yuan shi shen jing wai pei ceng zhong liu yi li (骶部原始神经外胚层肿瘤一例)
LIU Pei, ,YUE Songwei, ,LIU Yang, ,GAO Jianbo
…… page:664-665
wan quan xing bei ce yi xian fa yu bu quan yi li (完全性背侧胰腺发育不全一例)
ZHANG Guobin, ,ZHANG Wenxiang, ,JI Qingyu
…… page:666-667
ying xiang xue jian cha zhi dao shou shu zhi liao zhong liu xiang guan xing di xue lin xing gu ruan hua zheng yi li (影像学检查指导手术治疗肿瘤相关性低血磷性骨软化症一例)
LI Jinming, ,HAN Yunfeng, ,CHENG Zuoting, ,SUN Dong, ,chen
…… page:668-670
qing nin zhen duan bing li 123 da an : shang zuo zuo lin ba liu (《请您诊断》病例123答案:上颌窦淋巴瘤)
QUAN Yong, ,TANG Binghang
…… page:671-672

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Neuroscience Bulletin, Year 2017, Issue 03 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Neuroscience Bulletin. Year 2017 Issue 03 is now available on CAOD.
In this issue:

Activation of Parvalbumin-Positive Neurons in Both Retina and Primary Visual Cortex Improves the Feature-Selectivity of Primary Visual Cortex Neurons
Jinggang Duan, Hang Fu, Jiayi Zhang, Institutes of Brain Science, State Key Laboratory of Medical Neurobiology, Collaborative Innovation Center of Brain Science, Fudan University
…… page:255-263
Gastrodin Attenuates Pentylenetetrazole-Induced Seizures by Modulating the Mitogen-Activated Protein Kinase-Associated Inflammatory Responses in Mice
Liming Chen, Xinan Liu, Hua Wang, Min Qu, Neurology Department, The First People’s Hospital of Jingzhou, The First Affiliated Hospital of Yangtze University, Department of Neuroscience, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Hubei Provincial Key Laboratory for Applied Toxicology, Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention
…… page:264-272
Protective Effect of Resveratrol on the Brain in a Rat Model of Epilepsy
Zhen Li, Zhuyan You, Min Li, Liang Pang, Juan Cheng, Liecheng Wang, Department of Pharmacology, Anhui Medical University, Department of Physiology, School of Basic Medical Sciences, Anhui Medical University
…… page:273-280
Abnormal Effective Connectivity in the Brain is Involved in Auditory Verbal Hallucinations in Schizophrenia
Baojuan Li, Long-Biao Cui, Yi-Bin Xi, Karl J. Friston, Fan Guo, Hua-Ning Wang, Lin-Chuan Zhang, Yuan-Han Bai, Qing-Rong Tan, Hong Yin, Hongbing Lu, School of Biomedical Engineering, Fourth Military Medical University, Department of Radiology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Wellcome Trust Center for Neuroimaging, Institute of Neurology, University College London, Department of Psychiatry, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University
…… page:281-291
WIP1 Phosphatase Plays a Critical Neuroprotective Role in Brain Injury Induced by High-Altitude Hypoxic Inflammation
Dahu Li, Lijun Zhang, Xin Huang, Lili Liu, Yunling He, Lun Xu, Yiyao Zhang, Tong Zhao, Liying Wu, Yongqi Zhao, Kuiwu Wu, Yan Wu, Ming Fan, Lingling Zhu, Department of Cognitive Science, Institute of Basic Medical Sciences, Navy General Hospital of the PLA, Air Force General Hospital of the PLA, Co-innovation Center of Neuroregeneration, Nantong University, Beijing Institute for Brain Disorders
…… page:292-298
Effects of Single and Repeated Exposure to a 50-Hz 2-mT Electromagnetic Field on Primary Cultured Hippocampal Neurons
Ying Zeng, Yunyun Shen, Ling Hong, Yanfeng Chen, Xiaofang Shi, Qunli Zeng, Peilin Yu, Bioelectromagnetics Laboratory, Department of Occupational and Environmental Health, School of Public Health, Zhejiang University, Institute of Cognitive Neuroscience and Department of Psychology, Zhejiang Sci-Tech University, Department of Neurobiology, Zhejiang University School of Medicine, Department of Toxicology, School of Public Health, Zhejiang University
…… page:299-306
Altered Motor-Striatal Plasticity and Cortical Functioning in Patients with Schizophrenia
Dongsheng Zhou, Feng Pang, Shiyan Liu, Ying Shen, Lingjiang Liu, Zezhong Fang, Chuang Wang, Zhenyu Hu, Ti-Fei Yuan, Ningbo Kangning Hospital, Ningbo Key Laboratory of Behavioral Neuroscience, School of Psychology, Nanjing Normal University, Rehabilitation Medicine Center, First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Ningbo Key Laboratory of Behavioral Neuroscience, Ningbo University School of Medicine
…… page:307-311
Development of Research on Huntington Disease in China
Hong-Lei Li, Yan-Bin Zhang, Zhi-Ying Wu, Department of Neurology, The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Department of Neurology and Institute of Neurology, The First Affiliated Hospital, Fujian Medical University
…… page:312-316
Feeling Hot and Cold:Thermal Sensation in Drosophila
Kun Li, Zhefeng Gong, Department of Neurobiology, Key Laboratory of Medical Neurobiology of the Ministry of Health of China, Zhejiang University School of Medicine
…… page:317-322
Wilson’s Disease in China
Juan-Juan Xie, Zhi-Ying Wu, Department of Neurology and Research Center of Neurology in the Second Affiliated Hospital, and the Collaborative Innovation Center for Brain Science, Zhejiang University School of Medicine
…… page:323-330
Exosomes in Parkinson’s Disease
Xiaoqing Wu, Tingting Zheng, Baorong Zhang, Department of Neurology, Xinchang People’s Hospital, Department of Neurology, Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine
…… page:331-338
Potential Mechanisms Underlying the Therapeutic Effects of Electroconvulsive Therapy
Jiangling Jiang, Jijun Wang, Chunbo Li, Shanghai Key Laboratory of Psychotic Disorders, Shanghai Mental Health Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Bio-X Institutes, Key Laboratory for the Genetics of Developmental and Neuropsychiatric Disorders, Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, Brain Science and Technology Research Center, Shanghai Jiao Tong University
…… page:339-347
Anterograde Trans-Synaptic Tagging Mediated by Adeno-Associated Virus
Fei Zhao, Hai-Fei Jiang, Wen-Bo Zeng, Yousheng Shu, Min-Hua Luo, Shumin Duan, State Key Laboratory of Virology, Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology Chinese Academy of Sciences, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, IDG/Mc Govern Institute for Brain Research, School of Brain and Cognitive Sciences, the Collaborative Innovation Center for Brain Science, Beijing Normal University, Department of Neurobiology, Key Laboratory of Medical Neurobiology of the Ministry of Health of China, Key Laboratory of Neurobiology, Zhejiang University School of Medicine
…… page:348-350
Biological Subtypes Bridge Diagnoses and Biomarkers: A Novel Research Track for Mental Disorders
Ming Song, Zhengyi Yang, Jing Sui, Tianzi Jiang, Brainnetome Center, Institute of Automation, The Chinese Academy of Sciences, National Laboratory of Pattern Recognition, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, CAS Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, Chinese Academy of Sciences, Queensland Brain Institute, The University of Queensland, Key Laboratory for Neuroinformation of Ministry of Education, School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China
…… page:351-353
The TBK1-OPTN Axis Mediates Crosstalk Between Mitophagy and the Innate Immune Response: A Potential Therapeutic Target for Neurodegenerative Diseases
Lu He, Linxi Chen, Lanfang Li, Department of Neurosurgery, First Affiliated Hospital, University of South China, Institute of Pharmacy and Pharmacology, Hunan Province Cooperative Innovation Center for Molecular Target New Drug Study University of South China
…… page:354-356
Calcium-Impermeable NMDA Receptor: A Novel Target for Addiction
Xiaodan Huang, Wei Ni, Changzheng Zhang, School of Psychology, Nanjing Normal University
…… page:357-358
Homeostasis of Synapses: Expansion During Wakefulness,Contraction During Sleep
Chao He, Zhian Hu, Department of Physiology, Collaborative Innovation Center for Brain Science, Third Military Medical University
…… page:359-360
Derivation of Haploid Neurons from Mouse Androgenetic Haploid Embryonic Stem Cells
He Xu, Chunmei Yue, Ting Zhang, Yuanyuan Li, Ao Guo, Jiaoyang Liao, Gang Pei, Jinsong Li, Naihe Jing, State Key Laboratory of Cell Biology, Institute of Biochemistry and Cell Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, School of Life Science and Technology, Shanghai Tech University
…… page:361-364

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Chinese Journal of Cancer Research, Year 2017, Issue 03 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Cancer Research. Year 2017 Issue 03 is now available on CAOD.
In this issue:

Cancer of head and neck: a multidisciplinary approach
Bin Zhang, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research, Department of Head and Neck Surgical Oncology, Peking University Cancer Hospital & Institute
…… page:171
Glasgow prognostic score after concurrent chemoradiotherapy is a prognostic factor in advanced head and neck cancer
Pei-Hung Chang, Cheng-Hsu Wang, Eric Yen-Chao Chen, Shih-Wei Yang, Wen-Chi Chou, Jason Chia-Hsun Hsieh, Feng-Che Kuan, Kun-Yun Yeh, Division of Hemato-oncology, Department of Internal Medicine, Chang Gung Memorial Hospital, Keelung & Chang Gung University, College of Medicine, Cancer Center, Chang Gung Memorial Hospital, Department of Radiation Oncology, Chang Gung Memorial Hospital, Keelung & Chang Gung University, College of Medicine, Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Keelung & Chang Gung University, College of Medicine, Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Chang Gung Memorial Hospital at Linkou, Department of Hematology and Oncology, Department of Medicine, Chang-Gung Memorial Hospital
…… page:172-178
Neck observation versus elective neck dissection in management of clinical T1/2N0 oral squamous cell carcinoma: a retrospective study of 232 patients
Xiangqi Liu, Xiaomei Lao, Lizhong Liang, Sien Zhang, Kan Li, Guiqing Liao, Yujie Liang, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Guanghua School of Stomatology, Guangdong Provincial Key Laboratory of Stomatology, Sun Yat-sen University, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, the Fifth Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University
…… page:179-188
Recurrence and cancerization of ameloblastoma: multivariate analysis of 87 recurrent craniofacial ameloblastoma to assess risk factors associated with early recurrence and secondary ameloblastic carcinoma
Rong Yang, Zheqi Liu, Sandhya Gokavarapu, Canbang Peng, Wei Cao, Tong Ji, Department of Oral and Maxillofacial-Head and Neck Oncology, Shanghai Stomatology Key Laboratory, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Head & Neck Oncology Reconstructive Surgery, Department of Surgical Oncology, Krishna Institute of Medical Science
…… page:189-195
Enumeration and molecular characterization of circulating tumor cell using an in vivo capture system in squamous cell carcinoma of head and neck
Haidong Zhang, Shanchun Gong, Yaqun Liu, Longjun Liang, Shuangba He, Qingxiang Zhang, Mingyuan Si, Zhenkun Yu, Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Department, Nanjing Tongren Hospital, School of Medicine, Southeast University
…… page:196-203
Microarray gene expression analysis of chemosensitivity for docetaxel, cisplatin and 5-fluorouracil(TPF) combined chemotherapeutic regimen in hypopharyngeal squamous cell carcinoma
Meng Lian, Haizhou Wang, Jugao Fang, Jie Zhai, Ru Wang, Xixi Shen, Yifan Yang, Zhihong Ma, Honggang Liu, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing Key Laboratory of Head and Neck Molecular Diagnostic Pathology
…… page:204-212
Serial stimulated thyroglobulin measurements are more specific for detecting distant metastatic differentiated thyroid cancer before radioiodine therapy
Teng Zhao, Jun Liang, Tianjun Li, Wen Gao, Yansong Lin, Department of Nuclear Medicine, Peking Union Medical College Hospital, Department of Thyroid and Neck Surgery, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Department of Oncology, Peking University Cancer Hospital &Institute, Department of Oncology, the Affiliated Hospital of Qingdao University
…… page:213-222
Is new American Thyroid Association risk classification for hereditary medullary thyroid carcinoma applicable to Chinese patients? A single-center study
Xiwei Zhang, Dangui Yan, Junyi Wang, Hanfeng Wan, Yongxia Zhang, Yabing Zhang, Yuqin He, Wensheng Liu, Bin Zhang, Department of Head and Neck Surgical Oncology, National Cancer Center/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College, Key Laboratory of Cancer Prevention and Therapy of Tianjin, Department of Thyroid and Neck Tumor, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, National Clinical Research Center for Cancer, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Chinese People’s Liberation Army General Hospital, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research, Department of Head and Neck Surgical Oncology, Peking University Cancer Hospital & Institute
…… page:223-230
Clinical applications of free medial tibial flap with posterior tibial artery for head and neck reconstruction after tumor resection
Qi Zhong, Jugao Fang, Zhigang Huang, Xiaohong Chen, Lizhen Hou, Yang Zhang, Pingdong Li, Hongzhi Ma, Hongbo Xu, Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing Institute of Otolaryngology, Key Laboratory of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Ministry of Education
…… page:231-236
Role of tumor microenvironment in triple-negative breast cancer and its prognostic significance
Tianjian Yu, Genhong Di, Department of Breast Surgery, Fudan University Shanghai Cancer Center, Department of Oncology, Shanghai Medical College, Fudan University
…… page:237-252
Expenditure of hospital care on cancer in China, from 2011 to 2015
Yue Cai, Ming Xue, Wanqing Chen, Maogui Hu, Zhiwen Miao, Lan Lan, Rongshou Zheng, Qun Meng, Center for Health Statistics and Information, National Health and Family Planning Commission, National Central Cancer Registry, National Cancer Center/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, State Key Laboratory of Resources and Environmental Information System, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, West China School of Public Health, Sichuan University
…… page:253-262
Is there an optimal time to initiate adjuvant chemotherapy to predict benefit of survival in non-small cell lung cancer?
Yutao Liu, Xiaoyu Zhai, Junling Li, Zhiwen Li, Di Ma, Ziping Wang, Department of Medical Oncology, National Cancer Center/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Institute of Reproductive & Child Health, Peking University, Ministry of Health Key Laboratory of Reproductive Health, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research, Department of Thoracic Medical Oncology, Peking University Cancer Hospital &Institute
…… page:263-271
Effect of contrast-enhanced ultrasound on differential diagnosis of intrahepatic cholangiocarcinoma and arterial phase enhanced hepatic inflammatory lesions
Shanshan Yin, Qiuli Cui, Kun Yan, Wei Yang, Wei Wu, Liping Bao, Minhua Chen, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research, Department of Ultrasound, Peking University Cancer Hospital & Institute
…… page:272-280

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

People’s Military Surgeon, Year 2017, Issue 06 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for People’s Military Surgeon. Year 2017 Issue 06 is now available on CAOD.
In this issue:

mian xiang bu dui fu wu ji ceng ren min jun yi za zhi qing kuang jie shao (面向部队 服务基层——《人民军医》杂志情况介绍)

…… page:532
zhan chuang shang zao qi chong xi de yi yi ji ge xing ye zhan qing chuang chong xi she bei bi jiao fen xi (战创伤早期冲洗的意义及各型野战清创冲洗设备比较分析)
ZHANG Tao, TIAN Wancheng, YU Min
…… page:535-539
bu dui shi zhan hua xun lian yao cai bao zhang cun zai de wen ti ji dui ce (部队实战化训练药材保障存在的问题及对策)
FENG Maoqun, YANG Xiaojing, XU Zuo, CHAI Shibing
…… page:540-542
mei guo lu jun wei sheng ren yuan bu chong fen pei xi tong de chuang jian yu fa zhan (美国陆军卫生人员补充分配系统的创建与发展)
LU Fuzuo, HU Weimin, GUO Shusen
…… page:543-546
mou gao xiao xue sheng jun xun qi jian fa bing qing kuang diao cha (某高校学生军训期间发病情况调查)
LIU Lubin, DONG Xiaofeng, ZHANG Guoli, LI Weiju
…… page:547-549+558
xin xing shi xia zhan qu ji bing yu fang kong zhi zhong xin fu wu bao zhang mo shi gou xiang (新形势下战区疾病预防控制中心服务保障模式构想)
LIU Lebin, FU Jianguo, YAN Huacheng
…… page:550-552+570
dang qian guo ji sheng wu an quan tai shi zong shu (当前国际生物安全态势综述)
GAO Yihan, LOU Tiezhu, LIU Shu
…… page:553-558
shi shi shang ke san bu zheng gu fa zhi liao zuo gu yuan duan gu zhe xiao guo guan cha (石氏伤科三步正骨法治疗桡骨远端骨折效果观察)
CAO He, LIU Xiaoying, SUN Hongwei, ZHENG Chunwei, ZHAN Hongsheng
…… page:559-562+566
yao zhui jian pan tu chu zheng huan ce duo lie ji hou du ji dan xing bu tong zi shi bian hua guan cha (腰椎间盘突出症患侧多裂肌厚度及弹性不同姿势变化观察)
HAN Lei, ZHAO Ping, GUO Lei, NA Zuo, LI Yi, ZHANG Yiming, LV Meizuo, ZUO Yaqing
…… page:563-566
fu qiang jing shou shu zhi liao gao ling lao nian zhi chang ai xiao guo guan cha (腹腔镜手术治疗高龄老年直肠癌效果观察)
WANG Chunxi, LU Canrong, LIU Qing, ZHAO Yunshan, XIA Shaoyou
…… page:567-570
ben zuo ma long zhi liao gao niao suan xue zheng dui ckd huan zhe shen gong neng ying xiang de guan cha (苯溴马隆治疗高尿酸血症对CKD患者肾功能影响的观察)
HU Ruihai, JIA Weiwei, HUANG Zhifang, LI Hongxia, LUN Lide
…… page:571-573
shang xiao hua dao chu xue wei jing xia bu tong fang fa zhi xue zhi liao xiao guo bi jiao guan cha (上消化道出血胃镜下不同方法止血治疗效果比较观察)
YAN Shihui, ZHANG Yuxiang
…… page:574-575+585
kang fan liu zhi liao dui wei – shi guan fan liu suo zhi zhi qi guan xiao chuan de xiao guo guan cha (抗反流治疗对胃-食管反流所致支气管哮喘的效果观察)
CHEN Jie, KOU Yi
…… page:576-578
shu zi hua yin mo yong yu ya ti que sun xiu fu xiao guo guan cha (数字化印模用于牙体缺损修复效果观察)
HUI Xiuli, LIU Weining, TANG Yuan, PEI Yanping, HUANG Fei, LIN Songshan
…… page:579-581+601
er tong bai nei zhang ren gong jing zhuang ti zhi ru shu hou shi gong neng hui fu qing kuang fen xi (儿童白内障人工晶状体植入术后视功能恢复情况分析)
JIA Xuefang, FENG Xuefeng, XIN Zhikun, XIAO Bin
…… page:582-585
zhong fu jing lu ci ci ji zhi liao jing shen fen lie zheng huan zhe ren zhi gong neng zhang ai xiao guo meta fen xi (重复经颅磁刺激治疗精神分裂症患者认知功能障碍效果Meta分析)
CHENG Zhihua, ZENG Gan, LIU Yingxue, LIANG Weizuo
…… page:586-590+615
huo zhen lian he zhong yao tang ji zhi liao qiang zhi xing ji zhu yan 86 li fen xi (火针联合中药汤剂治疗强直性脊柱炎86例分析)
WANG Liping, ZHANG Yong
…… page:591-592+601
gao ling lao nian bu dian xing ji xing dan yuan xing yi xian yan 3 li (高龄老年不典型急性胆源性胰腺炎3例)
MO Chen, GAO Min, ZHAO Haibin, YANG Changchun
…… page:593-596
xian tian xing duan shi guan he bing bu fen xiong qiang wei 1 li (先天性短食管合并部分胸腔胃1例)
LI Chengxue, LUO Xingdi, LI Yafeng
…… page:596-597
ren shen he bing cheng ren still bing wu zhen 1 li (妊娠合并成人Still病误诊1例)
LIANG Jun, SHI Junjie
…… page:598-599
nong lv hua na wai shen zhi bai xue bing huan er pi fu huai si 1 li (浓氯化钠外渗致白血病患儿皮肤坏死1例)
CAI Pingping, CAO Xiuyan
…… page:600-601
xia zuo gu zuo tu gu zhe shou shu zhi liao yan jiu jin zhan (下颌骨髁突骨折手术治疗研究进展)
CAO Lifei, LIAO Xiaozuo, HE Yan
…… page:602-605
si zhi ruan zu zhi zhong liu ji zhong liu yang bing bian mri zhen duan yan jiu jin zhan (四肢软组织肿瘤及肿瘤样病变MRI诊断研究进展)
ZHU Yufen, CUI Bao, HUI Nailing
…… page:606-609
fu xue xiao ban xian wei dan bai yong yu shang zuo zuo shou shu yan jiu jin zhan (富血小板纤维蛋白用于上颌窦手术研究进展)
LIU Dan, LI Yabin, CHEN Lei, LIU Jia, YAN Li, WANG Shuzuo
…… page:610-613
ji xing dan dao gan ran zhong cheng yao de he li ying yong (急性胆道感染中成药的合理应用)
XIAN Ruiliang, PANG Haolong, GONG Lianbing
…… page:614-615
xin jiang shen wu ran xian zhuang ji shen zhong du fang zhi yan jiu jin zhan (新疆砷污染现状及砷中毒防治研究进展)
HE Zuoqing, LUO Yongjun
…… page:616-618+625
po gong chan hou yin dao fen mian (剖宫产后阴道分娩)
GUAN Huai, SHANG Lixin
…… page:619-621
yuan cheng yi liao lao nian yi liao fu wu mo shi gou jian yu ying yong (远程医疗老年医疗服务模式构建与应用)
HE Xianjian, LI Zuo, ZHU Shujin, YANG Jing
…… page:622-625
mou jun dui yi yuan ma zui yu jing shen yao pin chu fang jian cha qing kuang fen xi (某军队医院麻醉与精神药品处方检查情况分析)
ZHU Zilai, JING Huizuo, WU Yongxin, ZHANG Bing
…… page:626-628
mou jun dui yi yuan lin chuang shu xue bing li zhi liang diao cha yu fen xi (某军队医院临床输血病历质量调查与分析)
WANG Yanju, JIANG Xuebing, CHEN Li, LIU Huizhu
…… page:629-631
mou jun yi da xue yao xue ji xu yi xue jiao yu de xian zhuang ji si kao (某军医大学药学继续医学教育的现状及思考)
LIU Shuibing, YANG Hai, YANG Jian, WANG Dongguang
…… page:632-636
jun shi yi xue yan jiu ( ying wen ) za zhi (military medical research) jin ru esci shu ju ku (《军事医学研究(英文)》杂志(Military Medical Research)进入ESCI数据库)

…… page:637
zai hai yi xue yu jiu yuan ( dian zi ban ) za zhi jian jie (《灾害医学与救援(电子版)》杂志简介)

…… page:638

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Journal of Clinical Dermatology, Year 2017, Issue 07 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: October 03, 2017 at 08:03AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Clinical Dermatology. Year 2017 Issue 07 is now available on CAOD.
In this issue:

Urticaria pigmentosa (色素性荨麻疹)
ZHI Jia, ZHENG Song, TANG Juan
…… page:471+469-470
Juvenile xanthogranuloma (幼年黄色肉芽肿)
LUO Yi-xin, LI Jun, LIU Jie, JIN Hong-zhong
…… page:474+472-473
Analysis of 12 cases of reactive perforating collagenosis (反应性穿通性胶原病12例分析)
XIE Hong-liang, TIAN Xin, ZHANG Jia-lin, QIU Lu-ping, LI Dong-hai, QI Qing, Department of Dermatology, the First Affiliated Hospital, Guangzhou University of Chinese Medicine
…… page:475-478
lin chuang pi fu jing cai se tu pu lan mu zheng gao qi shi (临床皮肤镜彩色图谱栏目征稿启事)

…… page:478
A novel mutation of SNRPE gene in a Chinese family with hereditary hypotrichosis simplex (遗传性单纯性少毛症1例及SNRPE基因突变研究)
WEN Guang-dong, YAO Xue-yan, YU Cong, ZHANG Jian-zhong, ZHOU Cheng, Department of Dermatology, Peking University People’s Hospital
…… page:479-482
Clinical analysis of 18 cases of children with phakomatosis pigmentovascularis (儿童色素血管性斑痣性错构瘤病18例临床分析)
YIN Rui-rui, SUN Yu-juan, LI Li, WANG Chen, MA Lin, Department of Dermatology, Beijing Children’s Hospital, Capital Medical University
…… page:483-487
Analysis of the health related quality of life and influential factors in HIV/AIDS patients with heroin addiction (HIV感染者/艾滋病患者和伴海洛因成瘾者健康相关生命质量与影响因素分析)
DAI Ruo-yi, CAO Qi, GU Xiao-hong, Department of Health Management, Daping Hospital, Third Military Medical University
…… page:488-491
bu tong kang zu an yao dui zu an you dao de pi fu wei xue guan nei pi xi bao tong tou xing gai bian de zuo yong yan jiu (不同抗组胺药对组胺诱导的皮肤微血管内皮细胞通透性改变的作用研究)
FU Lixin, ZHOU Peimei, CHEN Tao
…… page:492-494
2018 di san jie quan guo yin xie bing xue shu hui yi zheng wen tong zhi (2018“第三届全国银屑病学术会议”征文通知)

…… page:494
Three cases of Bart’s syndrome (Bart综合征3例)
LUO Zhen, ZENG Wei-bin, LUO Jun-fen, FENG Si-hang, TANG Peng-yue, LI Ping, Department of Dermatology, Shenzhen Children’s Hospital
…… page:495-497
A case of linear atrophoderma of Moulin (穆兰线状萎缩性皮病)
YANG Yi, BA Wei, ZHANG Xin, HAO Yong-hong, LI Cheng-xin, Department of Dermatology, the Chinese PLA General Hospital
…… page:498-499
zhong guo pi fu xing bing xue shu mu ti yao ji zhu zhe chuan lue zheng wen ji yan xiu ban zhao sheng (《中国皮肤性病学书目提要及著者传略》征文及研修班招生)

…… page:499
Three cases of epidermolytic acanthoma and review of literatures (表皮松解性棘皮瘤3例)
XU Ming-yuan, CHEN Jia, WU Fei, ZHANG Chu-guang, LIU Ye-qiang, Department of Pathology, Dermatology Hospital of Shanghai
…… page:500-503
li er yao ye you xian gong si gong huo xiao xi (利尔药业有限公司供货消息)

…… page:503
A case of lichen planus manifested as palmoplantar blisters (以掌跖部小水疱为皮损表现的扁平苔藓)
WEI Qun, LU Jian-xiang, WANG Zhen, JIN Chun-lin, LI Tie-nan, Department of Dermatology, the Seventh People’s Hospital of Shenyang
…… page:504-508
shi jie zhong yi yao xue hui lian he hui di ba jie zhong yi pi fu ke guo ji xue shu da hui 2017 zhong guo zhong yi yao yan jiu cu jin hui pi fu xing bing xue fen hui xue shu hui yi zheng wen tong zhi (世界中医药学会联合会第八届中医皮肤科国际学术大会 2017中国中医药研究促进会皮肤性病学分会学术会议征文通知)

…… page:508
A case of disseminated annular sarcoidosis (泛发性环状型结节病)
LI Jie, LIU Hui, ZUO Zhong, JIAN Chuang, Department of Dermatology, 210 Hospital of PLA
…… page:509-511
yi 2 ge shen jing jie duan dai zhuang zuo zhen wei shou fa biao xian de ai zi bing huan zhe 1 li (以2个神经节段带状疱疹为首发表现的艾滋病患者1例)
TIAN Qinghua, TAN Bingqin, XIAO Zuo, WANG Zhenhua
…… page:511-513
pi zhi xian zuo mao mu xi bao liu tou ming xi bao han xian liu ji ru tou zhuang han xian xian liu tong shi bing fa 1 li (皮脂腺痣、毛母细胞瘤、透明细胞汗腺瘤及乳头状汗腺腺瘤同时并发1例)
WEI Yun, FENG Yumiao, CHEN Chaochao, LIU Biao, SUN Lan
…… page:514-516
yi ji xing niao zuo liu wei shou fa zheng zhuang de shen jing mei du 1 li (以急性尿潴留为首发症状的神经梅毒1例)
XU Shijun, PENG Shiyun
…… page:516-517
da zuo xing zuo ma zhen xing xue guan yan 1 li (大疱性荨麻疹性血管炎1例)
ZHU Jiang, CHEN Xianzuo, ZHU Kejian
…… page:518-519
pi fu zhuan yi ai 1 li (皮肤转移癌1例)
YANG Xiaojuan, WANG Guofang, YU Huiqian, LI Zhenlu
…… page:520-521
jia xia wai sheng xing gu ruan gu liu qie chu shu hou fu fa 1 li (甲下外生性骨软骨瘤切除术后复发1例)
GUO Pengnian, ZHANG Jing, LIU Rui, DONG Lele
…… page:522
308nm zhun fen zi guang lian he fu fang fu mi song ruan gao zhi liao zhang zuo nong zuo bing liao xiao fen xi (308nm准分子光联合复方氟米松软膏治疗掌跖脓疱病疗效分析)
HU Zhibang, ZHANG Li, XIANG Guang
…… page:523-525
mian yi qiu dan bai lian he tang pi zhi ji su zhi liao 11 li zhong zheng yao zhen lin chuang fen xi (免疫球蛋白联合糖皮质激素治疗11例重症药疹临床分析)
WANG Yuanzhi, MENG Bingxin, ZHANG Yan
…… page:526-527
Clinical analysis of 13 cases of herpetiform pemphigus (疱疹样天疱疮13例临床分析)
QI Teng-fei, YU Qian, XV Hui, XIE Shao-qiong, DING Yang-feng, SHI Yu-ling, Shanghai Dermatology Hospital
…… page:528-530
Smoking, alcohol and psoriasis (吸烟、饮酒与银屑病)
WANG Su, YANG Sen, ZHANG Xue-jun
…… page:531-533
Epigenetic mechanism, diagnosis and treatment of juvenile systemic scleroderma (儿童系统性硬皮病的表观遗传学机制及诊疗)
ZHENG Dan, LU Yong-hong
…… page:534-537

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT