Journal of Clinical Radiology, Year 2016, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: May 16, 2017 at 08:00AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Clinical Radiology. Year 2016 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

zhong xia fu bu zhong kuai qing fen xi bing bian xing zhi (中下腹部肿块——请分析病变性质)
LIU Yujian, ,ZHONG Jianquan, ,FENG Hao, ,PENG Zhige, ,HE Chaoliang
…… page:1789,1928
MRI Manifestations and the ADC and rADC Values of Primary Central Nervous System Lymphoma and Correlation with the Expression of Ki-67 and bcl-2 (原发性中枢神经系统淋巴瘤MRI表现及ADC值、rADC值与Ki-67、bcl-2表达的相关性研究)
GENG Lei, ,WANG Xiuling, ,XU Kai
…… page:1790-1795
Usefulness of Proton MR Spectroscopy for the Differential Diagnosis Between Encephalitis and Glioma Mimicking Encephalitis (质子磁共振波谱对脑炎与脑炎样胶质瘤鉴别诊断的价值)
YANG Xibiao, ,XU Zhaomin, ,ZHANG Hongjing, ,TAN Qiaoyue, ,WANG Weina, ,YUE Qiang
…… page:1796-1800
Value of MRI Lesion Volume and BDNF in the Evaluation of Ischemic Strokes Disease Condition and Prognosis (MRI病灶体积和BDNF在缺血性脑卒中病情及预后评估中的价值)
FANG Jing
…… page:1800-1803
MRI Features of Intracranial Melanoma (6 Cases Report and Literatures Review) (颅内黑色素瘤的MRI表现(附6例报告及文献复习))
QIAO Guirong, ,YANG Jipeng, ,QIU Xiang, ,SUN Xiaofeng, ,LV Zhongqiang, ,LI Chaozuo, ,YU Jiezuo
…… page:1804-1808
jie yu shu hou zhan lian zhi fu nei zuo bing jiao zhai xing chang geng zu yi li (节育术后粘连致腹内疝并绞窄性肠梗阻一例)
ZHANG Yue, ,XIANG Shutian, ,SU Yunshan
…… page:1808-1809
Imaging Findings of Solitary Fibrous Tumor in the Head and Neck Region (头颈部孤立性纤维瘤的影像表现)
YU Chen, ,FANG Lei, ,ZENG Xianjun, ,XIAO Xiangzuo
…… page:1810-1814
Imaging and Clinical Features of Temporal Bone Squamous Cell Carcinoma (颞骨鳞状细胞癌的临床及影像学特点分析)
DUAN Chuzuo, ,HE Bo, ,SHEN Jin, ,ZHAO Wei, ,ZHOU Jialong, ,BIAN Li
…… page:1814-1817
CT Manifestations of Lung Adenocarcinoma with Honeycomb Sign (肺腺癌蜂房征的CT表现)
ZHANG Lei, ,XIE Xiaodong, ,ZHANG Xiuming, ,QIAO Wei, ,SHEN Wenrong
…… page:1818-1821
shuang pai ct kai ji gu zhang jian xiu yi ze (双排CT开机故障检修一则)
BA Xueliang
…… page:1821
Analysis of the CT Findings of Pulmonary Diseases Misdiagnosed as Tuberculosis (肺部误诊为肺结核病例的CT分析)
YANG Yi, ,HUANG Xingtao, ,LIU Bin, ,LIU Li, ,ZHU Lingmei
…… page:1822-1826
Application of the Multi-Slice CT for Staging Diagnosis in Pneumoconiosis (MSCT在尘肺病分期诊断的应用探讨)
LI Nianchun, ,DI Rongcun, ,LIU Xiaodong, ,LI Xiang, ,JI Qingshu, ,WU Xiaohong
…… page:1827-1831
gan zang yan xing jia liu yang lv pao shu tu xi bao rou liu yi li (肝脏炎性假瘤样滤泡树突细胞肉瘤一例)
YANG Zuo, ,LI Qingqing, ,TIAN Yang, ,YANG Yaying
…… page:1831-1832
Analysis About Imaging Features of Liver Metastases Based on Magnetic Resonance Imaging (基于磁共振成像异源性肝转移瘤影像特征分析)
LI Shanmei, ,GAO Zhiling, ,LV Zuozuo, ,CHEN Yong
…… page:1833-1838
The Value of MRI in the Diagnosis of Solid Pancreatic Tumors (胰腺实性肿瘤的MRI诊断)
ZENG Yan, ,LIU Wenhui, ,TAO Fuzuo, ,QIAN Yinfeng, ,LIU Bin
…… page:1838-1842
Correlation on MRI Non-Morphological Features and Her-2 Expression of Colorectal Cancer (直肠癌MRI非形态学表征与Her-2表达的相关性研究)
WANG Zuo, ,SU Danke, ,LAI Shaolv, ,JIN Guanqiao, ,XIE Dong, ,KANG Wei, ,ZHAO Yang, ,YANG Jun
…… page:1843-1847
The Value of Sentinel Gas Sign and Gastrointestinal Wall Edema in Predicting Site of Digestive Tract perforation with MSCT (多层螺旋CT哨兵气体征结合胃肠壁水肿在消化道穿孔定位中的价值探讨)
CAO Guoping, ,DENG Xiaoyi, ,WANG Liuhong
…… page:1847-1850
MR Manifestations and its Diagnostic Value of Renal Milk of Calcium (肾钙乳的临床MRI表现及其诊断价值)
SU Xiaozuo, ,WANG Lixia, ,SHU Shenglei, ,DENG Xianbo
…… page:1851-1854
The Analysis on CT Diagnosis and Misdiagnosis for Renal Epithelioid Angiomyolipoma (肾上皮样血管平滑肌脂肪瘤CT诊断和误诊原因分析)
YOU Ruixiong, ,ZHANG Yuyang, ,CAO Dairong, ,LI Xiumei, ,HU Jianping
…… page:1854-1857
Several Rare Bladder Inflammatory Lesions in the CT Diagnosis and Differential Diagnosis (几种少见膀胱炎性病变CT诊断及鉴别诊断)
CUI Erfeng
…… page:1858-1861
Anatomic Characteristic and Clinical Significance of Three-Dimensional Imaging in Uterine Artery with 3.0 T CE-MRA (子宫动脉三维CE-MRA的临床意义及解剖特点)
LU Jiandong, ,ZHANG Zhiguo, ,CHEN Huanhuan, ,MAO Xuping, ,XU Xiangrong
…… page:1862-1866
Imaging Appearances of Spinal Paraganglioma (脊柱区副神经节细胞瘤的影像表现)
ZHANG Lihua, ,LIU Yan, ,YUAN Huishu
…… page:1866-1870
CT and MRI Features and Diagnosis of Synovial Sarcoma (滑膜肉瘤的CT和MRI影像特征与诊断)
SUN Liangqi, ,PAN Yuanwei, ,DU Kepu, ,LI Shuai, ,WANG Meng, ,ZHOU Zhigang
…… page:1871-1874
er tong xiong zhui nei sui wai ying mo xia hua mo rou liu ying xiang biao xian yi li (儿童胸椎内髓外硬膜下滑膜肉瘤影像表现一例)
WANG Weijian, ,CHENG Jingliang, ,ZHANG Yong, ,BO Chunxiao, ,GUO Yafei, ,YANG Zhaoyang
…… page:1874-1875
MRI and Three-Dimensional Magnetic Resonance Cholangiopancreatography in the Diagnosis of Biliary Atresia in Infants (MRI及3D-MRCP在婴幼儿胆道闭锁诊断中的影像研究)
YAO Qiong, ,GUAN Hongmei, ,LI Xiaohui, ,WANG Yuanyuan, ,XU Huafeng, ,ZHANG Xinrong
…… page:1876-1879
dong zhi aquilion/cx luo xuan ct zhong jian gu zhang yi ze (东芝Aquilion/CX螺旋CT重建故障一则)
CHEN Yajing, ,SHI Jinzhong
…… page:1879
An Analysis on Curative Effect of Treating Massive Hepatocarcinoma by Hepatic Arterial Chemoembolization Combined with Microwave Ablation and Absolute Ethanol Ablation (肝动脉化疗栓塞联合微波消融和无水乙醇消融治疗巨块型肝癌的疗效分析)
ZHEMG Yujin, ,WU Qingde, ,MENG Liyan
…… page:1885-1888
ru tu jiang xi bao xing rou ya zhong lei ji lu nei nao mo yi li (乳突浆细胞性肉芽肿累及颅内脑膜一例)
ZHOU Zhifeng, ,LI Hengguo
…… page:1888-1889
Measurement and Analysis of the Inserted Length of PICC in the Chest Radiography (PICC置管术后中心静脉导管的影像学测量与浅析)
XU Zhibin, ,XU Yuan, ,SHI Zuo, ,ZHENG Bo, ,CHEN Diansen
…… page:1890-1892
The Optimization Selection of Non-Linear Blending Coefficients for Dual-Energy Head CTA (双源双能头颅CTA非线性融合系数的优化选择)
HUANG Yilong, ,HAN Dan, ,JIN Zuoren, ,JIANG Yue, ,ZHAO Zuo, ,ZHAO Wei
…… page:1893-1897
1xing shen jing xian wei liu bing wu zhen wei nao yan yi li (1型神经纤维瘤病误诊为脑炎一例)
WANG Qian, ,REN Cuiping, ,WANG Shan, ,LI Fei, ,SUN Zuo, ,CHENG Jingliang
…… page:1897-1898
Coronary CT Angiography with Optimizing Contrast Medium Based of Body Mass in CT (冠状动脉CT成像的个体化低对比剂剂量优化研究)
LI Liming, ,LIU Jie, ,GAO Jianbo
…… page:1899-1903
The Study of Increasing Flip Angle to Improve the Image Contrast on Hepatobiliary Phase of Gd-EOB-DTPA (增加翻转角提高钆塞酸二钠肝胆期图像对比度的研究)
CUI Enming, ,LONG Wansheng, ,LI Zhuoyong, ,LAN Yong, ,HUANG Liebin, ,CHEN Xiangmeng
…… page:1903-1906
3D MRI of Rabbit Extraocular Muscle and Optic Nerve (家兔眼肌及视神经磁共振三维成像序列研究)
PENG Chengdong, ,SONG Liangxiao, ,FANG Jicheng, ,LI Basen, ,LIU Huan, ,WANG Qiuxia, ,HU Junwu, ,ZHANG Zuo
…… page:1907-1911
Clinical, MRI and Pathological Analysis of Clear Cell Sarcoma of Soft Tissue and Literature Review (软组织透明细胞肉瘤的临床、MRI和病理学分析及文献复习)
LUO Zhendong, ,JIA Ming, ,HUANG Zuotao, ,CHEN Weiguo, ,SHEN Xinping
…… page:1912-1915
CT Manifestations of Primary Thymic Carcinoma and Literature Review (原发性胸腺癌CT表现初探)
CHEN Ming, ,YANG Yue, ,WAN Yanyan
…… page:1916-1918
ti su nei bu xiang gan yun dong zai gan xian wei hua fang mian de ying yong yan jiu ji jin zhan (体素内不相干运动在肝纤维化方面的应用研究及进展)
LI Dan, ,REN Ke, ,ZHOU Jun
…… page:1919-1921
shen zang e xing shen jing qiao liu de mri biao xian yi li (肾脏恶性神经鞘瘤的MRI表现一例)
QU Zhaohui, ,GAO Xuemei, ,CHENG Jingliang, ,LV Xiaozuo, ,HUANG Mengyue
…… page:1922
pei tai xing heng wen ji rou liu ci gong zhen wu zhen xue zhong yi li (胚胎性横纹肌肉瘤磁共振误诊血肿一例)
WANG Weijian, ,CHENG Jingliang, ,ZHANG Yong, ,GUO Yafei
…… page:1923
zuo fei jian xiong mo xia yi wei xiong xian liu yi li (左肺尖胸膜下异位胸腺瘤一例)
ZHU Long, ,HU Ling, ,WANG Wuhua
…… page:1924
ju da xian tian xing shen dong jing mai zuo ban dui ce shen dong mai kai kou di wei yi li (巨大先天性肾动静脉瘘伴对侧肾动脉开口低位一例)
LIU Huijia, ,ZHANG Xuening, ,TAO Yingwei, ,LIU Meizhou
…… page:1925
luan chao lai yuan de li xi bao rou liu shu hou bing fa bai xue bing yi li (卵巢来源的粒细胞肉瘤术后并发白血病一例)
ZHOU Dongxiao, ,HUANG Bingcang
…… page:1926-1927

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s