Journal of Clinical Radiology, Year 2017, Issue 04 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: June 25, 2017 at 08:01AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Clinical Radiology. Year 2017 Issue 04 is now available on CAOD.
In this issue:

er tong lu nei ju da zhan wei bing bian qing fen xi bing bian xing zhi (儿童颅内巨大占位病变——请分析病变性质)
XU Zuo, ,ZHANG Yong, ,CHENG Jingliang, ,WANG Weijian
…… page:453,封3
Functional Connectivity of the Primary Visual Cortex in Primary Angle-Closure Glaucoma Patients:A Resting State Functional MRI Study (原发性闭角型青光眼患者初级视觉皮层功能连接的静息态fMRI研究)
LI Shenghong, ,KUANG Zuozuo, ,ZHOU Fuqing, ,LI Ping, ,JIANG Fei, ,LIU Dan, ,CAI Fengqin, ,GONG Honghan, ,ZENG Xianjun
…… page:454-459
han jian yi wei jia zhuang xian yi li bing wen xian fu xi (罕见异位甲状腺一例并文献复习)
CHEN Zuo, ,HUANG Zhicheng, ,WU Wei
…… page:459-460
Value of Apparent Diffusion Coefficient in Differentiating Lymphoma from Benign Lesions:A Meta-Analysis (表观扩散系数对淋巴瘤与良性病变的鉴别作用meta分析)
LIANG Jianye, ,SHI Changzheng, ,LUO Liangping
…… page:461-466
The Study of MRI Characteristics in the Posterior Fossa Solid Hemangioblastoma (后颅凹实质型血管母细胞瘤MRI特征探讨)
ZUO Yingying, ,XU Jianguo, ,LIU Yan, ,YANG Aimei, ,PENG Jie
…… page:466-469
you zuo yao bu fu ji suo liu yi li (右髂腰部副脊索瘤一例)
XIAO Xiaozuo, ,LI Haijun, ,LI Dan, ,LIU Haiping, ,ZENG Xianjun
…… page:469-470
Imaging Features of Neuroendocrine Carcinoma in Rare Site (少见部位神经内分泌癌CT与MRI表现)
WANG Yingying, ,ZHANG Zuo, ,CHENG Jingliang, ,JIN Yazuo, ,TANG Wenrui
…… page:471-474
The Diagnostic Value of 3D Volumetric Isotropic TSE Acquisition in Spontaneous Cervicocerebral Artery Dissection (3D-VISTA在自发性头颈动脉夹层中的诊断价值)
JIANG Chunxiu, ,HUANG Fanheng, ,HUANG Zhongqing, ,WU Jingzuo, ,WANG Xianlong, ,YU Zuo, ,ZOU Tianyu, ,WEN Zhibo
…… page:475-479
Differentiation Between Pure Mucinous Breast Carcinoma and Fibroadenoma with Strong High-Signal Intensity on T2WI:Dynamic Contrast-Enhanced MRI Analysis (动态增强MRI对乳腺单纯型黏液癌与T2明显高信号纤维腺瘤的鉴别诊断)
QU Ning, ,LUO Yahong
…… page:480-483
Ultra-High-Resolution Computed Tomography Findings for Patients with Focal Pulmonary Ground-Glass Nodule of 3 cm or Less (超高分辨率CT对3cm以下肺磨玻璃密度结节的诊断价值)
ZOU Qin, ,LIU Shiyuan, ,GUAN Yu, ,FAN Li, ,LI Qiong, ,XIA Yi, ,GU Yafeng
…… page:484-488
gu gu zhen jun gan ran de ying xiang biao xian er li (股骨真菌感染的影像表现二例)
XU Duo, ,XU Leiming, ,ZHOU Qin
…… page:488-489
CT and Clinical Features Associated with Epidermal Growth Factor Receptor Mutation of Exon 19 in Lung Adenocarcinoma (肺腺癌CT及临床特征与EGFR 19号外显子突变的相关性研究)
SHI Zhang, ,SONG Changen, ,SHI Zuofeng, ,YANG Runhong, ,WANG Zuorui, ,ZHANG Zuozuo, ,YU Yongwei, ,LU Jianping, ,JIANG Tao, ,LIU Qi
…… page:490-494
CT Differential Diagnoses of Pulmonary Minimally Invasive Adenocarcinoma and Invasive Adenocarcinoma Presenting as Pure Ground Glass Nodules (肺纯磨玻璃结节微浸润腺癌与浸润性腺癌的CT鉴别诊断)
ZUO Yuqiang, ,FENG Pingyong, ,MENG Qingchun, ,TIAN Yunxia, ,ZUO Xiaoling, ,QIAO Xiaohui
…… page:495-498
you hou xiong bi shen jing qiao liu wu zhen wei xiong mo jian pi liu yi li (右后胸壁神经鞘瘤误诊为胸膜间皮瘤一例)
XU Xianghong, ,WU Lei, ,ZHANG Xue, ,ZUO Mingzuo, ,HU Chunfeng
…… page:498-499
The Value of DSCT on The Diagnosis of Congenital Malformation of The Tricuspid Valve Anomalies (双源CT在先天性三尖瓣畸形诊断中的应用)
WEN Bing, ,DU Zuo, ,CAI Qiuyi, ,XIE Junshi, ,HU Liangbo, ,GUO Yingkun
…… page:500-503
hou zong ge jian ye xing ruan gu rou liu yi li (后纵隔间叶性软骨肉瘤一例)
HE Zhaohuan, ,LIU Leilei, ,LU Xiaozuo, ,CAO Dianbo
…… page:503-504
The Value of DWI Based on Intra Voxel Incoherent Motion in Diagnosing Esophageal Cancer (基于体素内不相干运动DWI在食管癌诊断中的应用价值)
LI Zuozuo, ,QIN Jian, ,YANG Hui, ,ZHANG Minfeng, ,ZHU Jianzhong, ,LI Changqin
…… page:505-509
shi xue zong he zheng lei ji quan shen duo zang qi yi li (噬血综合征累及全身多脏器一例)
XIAO Linru, ,XIAO Zhibo, ,OU Yangyu, ,LV Fajin, ,LI Yongmei
…… page:509-510
The Value of Longer Delayed MRI in the Diagnosis of Solitary Necrotic Nodule of the Liver and Its Differential Diagnosis from Other Mimic Diseases (MRI长时间延迟增强扫描在肝脏孤立性坏死结节诊断和鉴别诊断中的应用价值)
FANG Jiayang, ,YU Dexin, ,MA Xiangxing, ,XIANG Ying, ,GUO Lijuan
…… page:511-516
A Preliminary Study of the Total Tumor Perfusion by 320 Row Volume CT Perfusion Imaging in Evaluating Angiogenesis and Their Relationships with the Pathological Grading (原发性肝癌320排容积CT全肿瘤灌注参数值与微血管密度及其与病理分级的相关性研究)
LIANG Changhua, ,LIANG Pan, ,LIU Jia, ,YUE Junyan, ,ZUO Wenguang, ,GAO Jianbo
…… page:517-522
To Discuss the Value of Diffusion Tensor Imaging in Solid Renal Tumors (探讨磁共振扩散张量成像在肾脏实性肿瘤的应用价值)
GENG Li, ,ZONG Ruilong, ,HUANG Zhou, ,FANG Xiang, ,XIE Daohai
…… page:522-525
Different Types of Invasive Renal Pelvic Carcinoma: MDCT Dynamic Enhancement Performance and Misdiagnosis Analysis (不同类型浸润性肾盂癌:MDCT动态增强表现及误诊分析)
YAO Jing, ,ZHOU Jianjun
…… page:526-530
Effects of Different Diffusion Gradient Patterns on DWI Quality of Prostate (不同弥散梯度模式对前列腺DWI成像质量的影响)
LIU Yutao, ,ZHANG Zuo, ,DU Zhongli, ,HONG Guobin, ,CHEN Min, ,ZHANG Zhongping, ,ZHAN Rungen
…… page:531-534
The Value of Ovarian Vein Tracing Combined with MPR in Recognition of the Ovaries with CT (卵巢静脉追踪结合MPR在CT识别卵巢中的应用价值)
ZHAO Weijing, ,LIANG Yuzuo, ,MENG Ying, ,LIU Mingming
…… page:535-538
cheng ren wei ji tai liu yi li (成人胃畸胎瘤一例)
LIU Wei, ,LIU Zhijun, ,HUANG Jun
…… page:538-539
Effectiveness of Different Apparent Diffusion Coefficient in Diagnosing Endometrial Lesions (不同表观扩散系数在评价子宫内膜良恶性病变中的价值)
BI Qiu, ,XIAO Zhibo, ,LV Fajin, ,LIU Zuoshuang, ,JIANG Xue
…… page:540-544
you ce ye wo mri wu zhi fang xin hao biao xian de shu tu zhuang xian wei zuo ye yang zhi fang liu yi li (右侧腋窝MRI无脂肪信号表现的树突状纤维黏液样脂肪瘤一例)
ZHU Li, ,ZHAO Xinxiang, ,LI Yingchun
…… page:544-545
An Analysis On The Correlation Between Recurrence of GCTB in Lower Limbs and Its CT and MR Imaging (下肢骨巨细胞瘤CT和MRI影像学表现与术后复发的相关性分析)
TAN Yi, ,HE Yifeng, ,LU Yong, ,DU Lianjun, ,XU Jianqiang, ,DING Xiaoyi
…… page:546-550
MR Imaging of Ganglion Cysts of the Cruciate Ligaments of the Knee (膝关节交叉韧带腱鞘囊肿的MRI分型及分析)
ZUO Yan, ,YAO Weiwu, ,LI Mei, ,WEI Xiaoer
…… page:551-554
To Investigate The Alpha Angle Of Cam Type Femoro-Acetabular Impingement(FAI) Estimated by Means of the Multiple Radial Plane Protocol (探讨Cam型髋撞击辐射状层面α角的诊断价值)
GAO Mengmeng, ,LI Guiping, ,WANG Shenglin
…… page:555-558
Treatment of Deep Venous Thrombosis of Lower Extremity with Sectional Catheter Directed Thrombolysis Combined with Iliac Vein Stent Implantation (分段导管溶栓联合髂静脉支架植入治疗下肢深静脉血栓)
LI Zhiyong, ,ZHOU Dong, ,WANG Jing, ,ZHANG Anping, ,GUO Facai, ,SONG Runze, ,YUAN Dong
…… page:559-561
The Impact of Hybrid Iterative Reconstruction on Quantitative Analysis of Pulmonary CT (混合迭代重建算法对肺CT量化分析结果的影响)
LIU Zhuo, ,MA Zuo, ,ZHANG Zhuozuo, ,HONG Zuo
…… page:562-565
A Study of the Application of Iterative Model Reconstruction Combined with Low Tube Voltage MSCT in Renal Artery CT Angiography (全模型迭代重建技术联合低管电压MSCT扫描在肾动脉成像中的应用研究)
ZUO Xin, ,GONG Jianping, ,ZHANG Wei, ,CAI Wu, ,CHEN Guangqiang, ,ZHU Jianbing, ,QIAO Fang
…… page:566-570
Clinical AppLication of Diagnosis and Differential Diagnosis of Benign and Malignant Thyroid Nodules with Dual Energy CT VNC (DECT虚拟平扫在鉴别良恶性甲状腺结节的临床应用价值)
LIU Li, ,JIN Mei, ,GAO Zhenxing, ,LIN Zuojun, ,CHEN Tong, ,HOU Qinggeng, ,XU Guirong, ,YU Xiaoming
…… page:571-576
Synthesis and MR Imaging in Vitro of Gadopentetic Acid Doped Mesoporous Silica Nanospheres as Novel MRI Nano Contrast Agent (新型MRI纳米对比剂钆喷酸掺杂的介孔二氧化硅纳米粒子的制备及体外MR成像)
ZHOU Xue, ,HE Xiaojing, ,GUO Dajing, ,JIANG Wei, ,ZHENG Jiuling
…… page:577-581
The Diagnostic Value of MRI in Vasa Previa (MRI在血管前置诊断中的应用价值初探)
YANG Chaoxiang, ,FENG Changzheng, ,WANG Xia, ,WANG Xiaoli, ,OU Juanzuo
…… page:582-585
Imaging Features of Epidermoid Cyst of An Intrapancreatic Accessory Spleen: 5 Case Reports (5例胰腺内副脾表皮样囊肿影像学表现分析)
LIU Yitao, ,CHEN Chao, ,ZUO Changzhen, ,DENG Liping
…… page:586-589
wei bo xiao rong zhi liao men jing mai gao ya xing pi kang de yan jiu xian zhuang (微波消融治疗门静脉高压性脾亢的研究现状)
XIAO Zuoliang, ,CHEN Xiaoming
…… page:590-593
yan wu bing chuan tong ying xiang xue zhen duan xian zhuang ji ci gong zhen dong mai bi cheng xiang zhan wang (烟雾病传统影像学诊断现状及磁共振动脉壁成像展望)
WANG Keyan
…… page:593-595
bu dian xing fei yuan fa xing zuo ye xian ai yi li (不典型肺原发性黏液腺癌一例)
HUANG Yantao, ,LENG Zuozuo, ,JIANG Jianquan
…… page:596

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s