Aerospace Medicine, Year 2017, Issue 04 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: July 30, 2017 at 08:00AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Aerospace Medicine. Year 2017 Issue 04 is now available on CAOD.
In this issue:

hang kong hang tian yi xue za zhi tou gao xu zhi (《航空航天医学杂志》投稿须知)

…… page:封3
Nerve Fragments Combined with NGF Repair Peripheral Nerve Injury in the Small Gap of Autologous Nerve Sheath (神经碎片联合NGF在自体神经外膜小间隙修复周围神经损伤)
MA Hua
…… page:389-391
New Active Element of Sodium Nitroprusside and Comparative Analysis of the Treatment of Refractory Heart Failure (硝普钠与新活素治疗难治性心衰的对比分析)
ZHANG Li
…… page:392-393
Acute Cholecystitis Laparoscopic Surgical Indications and Techniques (急性胆囊炎腹腔镜手术指征及技巧)
MA Yunming
…… page:394-395
Clinical Study on the Effect of Morphine on Postoperative Hyperalgesia in Patients with Remifentanil Combined Anesthesia (氢吗啡酮预防瑞芬太尼复合麻醉患者术后痛觉过敏的临床研究)
FAN Shunke
…… page:396-397
Clinical Study of Dry Eye Before and After Cataract Surgery (白内障患者手术前后干眼的临床研究)
HU Chenggo
…… page:398-399
Application of Carbetocin During Cesarean Section in Patients with Scar Uterus Pregnancy (卡贝缩宫素在妊娠疤痕子宫剖宫产术中的应用)
ZHANG Jie
…… page:400-401
Effect of TCT, HPV-DNA and hTERC Genes on Screening Accuracy of Cervical Cancer and Precancerous Lesions (TCT、HPV-DNA及hTERC基因联合检测对提高宫颈癌及癌前病变的筛查准确性的影响)
ZHANG Wei, ,DU Yanmin, ,ZHANG Huanhuan
…… page:402-403
Study and Analysis of Perinatal Risk Factors and Fetal Distress and Neonatal Asphyxia (围生期高危因素与胎儿宫内窘迫及新生儿窒息的研究与分析)
LIU Yin
…… page:404-405
Modified Shashen Maidong Decoction Combined with Eye Acupuncture Treatment of Dry Eye Syndrome Clinical Observation (加味沙参麦冬汤联合眼针治疗干眼症临床观察)
QIN Wenguang
…… page:406-407
Clinical Study of Compound Sodium Bicarbonate Solution in the Treatment of Radioactive Oral Mucositis (复方碳酸氢钠液治疗放射性口腔粘膜炎的临床研究)
XU Liuliang
…… page:408-409
Clinical Observation of 62 Cases of Diabetic Peripheral Neuropathy Treated with Gegensu Injection (葛根素注射液治疗糖尿病周围神经病变62例疗效观察)
ZHANG Liwei
…… page:410-411
The Value of CT and MRI in the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma (肝脏增强CT与肝脏MRI在肝癌诊断中的应用价值)
SONG Xijun
…… page:412-413
Using Spiral CT Coronary Angiography in the Source Image to Analyzed Other Than the Clinical Diagnosis of Coronary Artery Lesions (利用螺旋CT冠状动脉成像中源图像对冠状动脉以外其它病变的诊断分析)
LIU Wenhong, ,LUO Guanghua, ,ZHAO Heng
…… page:414-417
Clinical Effect of Radical Thyroidectomy Combined with Parathyroid Autotransplantation in the Treatment of Thyroid Carcinoma (甲状腺癌根治术联合甲状旁腺自体移植术治疗甲状腺癌的临床效果)
GUO Xiaoyi
…… page:417-419
Effect of Early Rehabilitation on Quality of Life in Patients with Acute Cerebral Infarction (早期神经康复对急性脑梗死患者生存质量影响)
ZHANG Hui, ,ZHAO Di
…… page:420-421
Efficacy Comparison of Sequential Therapy and Bismuth-contained Quadruple Therapy as Rescue Therapies for Failure of Helicobacter Pylori Eradication (序贯疗法与含铋剂的四联疗法对幽门螺杆菌根除失败后补救治疗的疗效比较)
ZHAO Jingfeng, ,BIAN Aishu, ,WU Ying, ,WANG Xiuyan, ,LIU Qun
…… page:422-424
Clinical Analysis of 50 Cases of Neonatal Transcutaneous Bilirubin (对50例新生儿经皮胆红素测定的临床分析)
XIAO Yihong
…… page:425-427
Observation and Study of Laparoscopic Radical Gastrectomy for Gastric Cancer in Obese Patients (肥胖胃癌患者采用腹腔镜胃癌根治术治疗的观察与探讨)
Hu Yunhui, ,REN Tongwei, ,YANG Yincheng
…… page:427-428
The Clinical Significance of Serum CEA, CA125, Cyfra21-1 Combined with SCCAg in the Evaluation of Advanced Non-small Cell Lung Cancer Targeted Therapy (血清中CEA、CA125、Cyfra21-1联合SCCAg在评价晚期非小细胞肺癌靶向治疗的临床意义)
WANG Dan
…… page:429-431
Through Small Pelvis Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment Curative Effect Observation of 40 Cases of Posterior Urethral Calculi (经小骨盆体外冲击波碎石治疗后尿道结石40例的疗效观察)
TANG Haitao, ,LV Chunyang, ,LIU Lixin, ,ZHUANG Haibo, ,WANG Dongxue
…… page:431-432
hang kong xing zhong er yan zhi liao de yan jiu jin zhan (航空性中耳炎治疗的研究进展)
ZHANG Yang, ,SONG Li, ,LI Keying
…… page:433-434
xue ye tou xi huan zhe xue qing bai dan bai shui ping yu fei bu gan ran de xiang guan xing yan jiu (血液透析患者血清白蛋白水平与肺部感染的相关性研究)
YANG Han
…… page:435-438
bu tong fang an zhi liao gu gu cu long jian gu zhe de lin chuang xiao guo dui zhao fen xi (不同方案治疗股骨粗隆间骨折的临床效果对照分析)
AN Peng, ,TIAN Xiping, ,LIU Chenggang
…… page:438-439
chao sheng zai xi jun xing gan nong zhong zhen duan ji zhi liao zhong de ying yong (超声在细菌性肝脓肿诊断及治疗中的应用)
XUE Jie, ,GENG Xianhui
…… page:439-441
dong mai shuan sai zhi liao chan hou ji yi chang ren shen zi gong chu xue de lin chuang ying yong xiao guo (动脉栓塞治疗产后及异常妊娠子宫出血的临床应用效果)
JIA Xiaohui
…… page:441-442
nie zuo ji yi he jin ju zuo qi zhi liao zuo gu fen sui xing gu zhe de liao xiao yan jiu (镍钛记忆合金聚髌器治疗髌骨粉碎性骨折的疗效研究)
LIU Wei
…… page:443-445
ren gong gan shao liang xue jiang zhi huan + dan hong su xi fu zai zhong xing gan yan gan shuai jie zhong de ying yong (人工肝少量血浆置换+胆红素吸附在重型肝炎肝衰竭中的应用)
LEI Peng, ,DUAN Junmin
…… page:445-446
tang niao bing xing shi shen jing bing bian de lin chuang yan jiu (糖尿病性视神经病变的临床研究)
WU Qiang
…… page:447-448
dan cao zuo kong dian shi xiong qiang jing gen zhi shu zai zhi liao zao qi fei ai huan zhe de you xiao xing ji an quan xing fen xi (单操作孔电视胸腔镜根治术在治疗早期肺癌患者的有效性及安全性分析)
LI Weimin, ,WANG Jianshe, ,ZUO Wenming, ,LIU Qingtao
…… page:448-450
ci gong zhen bo pu fen xi ji p300 yu pa jin sen bing hoehn&yahr fen ji de xiang guan xing yan jiu (磁共振波谱分析及P300与帕金森病Hoehn&Yahr分级的相关性研究)
HE Caihong, ,GUAN Ruilei, ,QI Mengmeng, ,YANG Gaiqing
…… page:450-452
chao sheng yin dao xia ju gui chun yu wu shui yi chun ying hua zhi liao dan chun xing gan nang zhong de liao xiao ji bu liang fan ying de bi jiao (超声引导下聚桂醇与无水乙醇硬化治疗单纯性肝囊肿的疗效及不良反应的比较)
ZHANG Feng
…… page:452-453
fu qiang jing xia bu tong shou shu fang shi yong yu bu tong lin chuang fen xing de po gong chan zuo hen ren shen zhong de xiao guo (腹腔镜下不同手术方式用于不同临床分型的剖宫产瘢痕妊娠中的效果)
XU Guanghui
…… page:454-455
zao qi zhong xi yi jie he zhi liao hun he zhi qian dun shui zhong lin chuang xiao guo yan jiu (早期中西医结合治疗混合痔嵌顿水肿临床效果研究)
ZHANG Chuanju
…… page:456-457
fu qiang jing xia chuan kong xiu bu shu zhi liao 41 li zhong lao nian wei kui yang he bing wei chuan kong huan zhe lin chuang xiao guo guan cha (腹腔镜下穿孔修补术治疗41例中老年胃溃疡合并胃穿孔患者临床效果观察)
BAI Xiaobin
…… page:457-459
jing shang zhui yu kua shang zhui duan jie duan nei gu ding zhi liao xiong yao zhui gu zhe de liao xiao bi jiao (经伤椎与跨伤椎短节段内固定治疗胸腰椎骨折的疗效比较)
SUN Bin
…… page:459-460
ning xue gong neng jian ce ying yong zai nao chu xue huan zhe yu hou ping gu zhong de lin chuang xiao guo fen xi (凝血功能检测应用在脑出血患者预后评估中的临床效果分析)
LI Zhenya
…… page:461-462
shen jing xia qi ya dan dao sui shi zhi liao hou niao dao jie shi de lin chuang liao xiao guan cha (肾镜下气压弹道碎石治疗后尿道结石的临床疗效观察)
ZHU Hongwei
…… page:462-463
fu fa xing kou qiang kui yang huan zhe kou qiang wei sheng tai jun qun qing de jian yan jie guo fen xi (复发性口腔溃疡患者口腔微生态菌群情的检验结果分析)
QI Le
…… page:464-465
64 ceng luo xuan ct jian cha zai gan ai ji gan zang ju zao xing jie jie zeng sheng lin chuang zhen duan zhong ying yong jia zhi (64层螺旋CT检查在肝癌及肝脏局灶性结节增生临床诊断中应用价值)
WANG Feng
…… page:465-467
cai se duo pu le chao sheng zai fei gao wei tai er chan qian xin zang shai cha zhong de lin chuang yi yi (彩色多普勒超声在非高危胎儿产前心脏筛查中的临床意义)
ZHU Zuoru
…… page:467-468,480
zi shan chun zhi zhi ti lian he bo lei tong bu fang hua liao zhi liao gong jing ai de liao xiao he an quan xing (紫杉醇脂质体联合铂类同步放化疗治疗宫颈癌的疗效和安全性)
YUAN Manchun
…… page:469-471
wu hua xi ru bu di nai de hun xuan ye dui xiao er fei yan de zhi liao xiao guo (雾化吸入布地奈德混悬液对小儿肺炎的治疗效果)
WANG Ning
…… page:471-472
you mei tuo zuo ding he bing bo fen yong yu ying mo wai ma zui xia fu ke shou shu huan zhe zhen jing de bi jiao (右美托咪定和丙泊酚用于硬膜外麻醉下妇科手术患者镇静的比较)
SHAO Haitao
…… page:472-473
2006-2015 nian dan dong shi tu fa gong gong wei sheng shi jian fen xi (2006-2015年丹东市突发公共卫生事件分析)
DAI Liping, ,ZHAO Yuhong, ,CUI Rongmin
…… page:474-475
yi yuan tu shu guan kai zhan xun zheng yi xue de ying dui fang lue fen xi (医院图书馆开展循证医学的应对方略分析)
ZHANG Yingjun
…… page:475-477
jia qiang yi yuan zuo feng jian she dui cu jin yi yuan jian kang fa zhan de ying xiang (加强医院作风建设对促进医院健康发展的影响)
CHENG Gong, ,ZHANG Lin
…… page:477-478,482
Community Investigation and Analysis of Cognitive Dysfunction Nanqiaozhen 100 Stroke Patients (南桥镇100例脑卒中后认知功能障碍的社区调查与分析)
WANG Shizuo, ,JIN Lingzuo, ,QIU Jiaping, ,WANG Jie
…… page:479-480
zhong yao zi bu tang yong yu qiang zhi xing ji zhu yan huan zhe zhi liao zhong de yao li xue yan jiu (中药滋补汤用于强直性脊柱炎患者治疗中的药理学研究)
WEI Yun
…… page:481-482
Analysis of the Effect of Compression Atomization Inhalation and Ultrasonic Atomization Inhalation in Treatment of Acute and Chronic Pharyngitis (压缩式雾化吸入与超声雾化吸入在急慢性咽炎治疗中疗效分析)
ZOU Zuorong, ,JI Wenjun, ,ZHAO Zhi, ,GAO Xia, ,WANG Sijia, ,GUAN Shuai
…… page:483-484
The Application of Peer Support in Perioperative Stage for Pateints of Spinal Tuberculosis (同伴教育在脊柱结核患者围手术期的应用)
JIANG Ling, ,ZHANG Shuhong, ,LI Anshi
…… page:485-486
Application of Subcutaneous Rotating Injection in Treatment of Hematologic Malignancies Prethrombotic State with Low Molecular Heparin (皮下注射轮转图在低分子肝素治疗恶性血液病血栓前状态中的应用)
ZHAO Weixia, ,ZHANG Zhihong
…… page:486-488
Nursing Effect of Clinical Nursing Pathway for Elderly Patients with Femoral Neck Fracture in the Perioperative Period (临床护理路径在老年股骨颈骨折患者围手术期的应用效果)
WANG Na
…… page:489-491
Application Effect of Time Nursing Theory in Health Education for Patients with Schizophrenia (时间护理理论在精神分裂症患者健康教育中的应用效果)
WANG Jinfang
…… page:491-492
Nursing Intervention on Line Via Radial Artery Interventional Therapy in the Prevention of Vascular Complications of the Effectiveness of the Discussion (护理干预在经桡动脉行介入治疗中预防血管并发症的有效性探讨)
TIAN Xingli
…… page:493-495
Analysis of Nursing Safety of Hospitalized Psychiatric Patients (住院精神病患者的护理安全分析)
ZHU Xingling
…… page:495-496
Application Effect of Standardized Rescue Nursing Procedure in Patients with Spinal Cord Injury (标准化抢救护理流程在脊柱脊髓损伤病人中的应用效果)
LIANG Na
…… page:497-498
Unit: a Psychiatric Hospital in Wutongqiao District of Sichuan City in Leshan Province (攻击型人格障碍伴抑郁症患者的人性化护理体会)
ZHANG Jun
…… page:499-500
chang geng zu huan zhe jing xi tong hu li gan yu dui qi xin li fu dan de ying xiang (肠梗阻患者经系统护理干预对其心理负担的影响)
YANG Xu
…… page:500-502
jian kang jiao yu zai niao lu jie shi huan zhe hu li ji yu fang fu fa zhong de ying yong ji xiao guo ping jia (健康教育在尿路结石患者护理及预防复发中的应用及效果评价)
YU Lihua
…… page:502-503
hu li gan yu zai yu fang xia zhi gu zhe shu hou bing fa shen jing mai xue shuan de ying yong ti hui (护理干预在预防下肢骨折术后并发深静脉血栓的应用体会)
PAN Fang
…… page:503-505
xun zheng hu li gan yu dui jiang di xiong yao zhui gu zhe huan zhe shu hou ya chuang yu niao lu gan ran de tan tao (循证护理干预对降低胸腰椎骨折患者术后压疮与尿路感染的探讨)
LIU Xi, ,CAO Yunyun
…… page:505-506
gao xue ya nao chu xue shu hou yu fang fei ji hua xing ba guan de hu li gan yu ji xiao guo guan cha (高血压脑出血术后预防非计划性拔管的护理干预及效果观察)
FENG Chenchen
…… page:506-508
man xing zi gong jing yan huan zhe de lin chuang hu li (慢性子宫颈炎患者的临床护理)
GE Fei
…… page:508-509
xi tong hu li gan yu dui fan liu xing wei yan huan zhe de zuo yong tan tao (系统护理干预对反流性胃炎患者的作用探讨)
LI Limei
…… page:509-511
ru xian ai huan zhe wei shou shu qi shi shi shu shi hu li de xiao guo guan cha (乳腺癌患者围手术期实施舒适护理的效果观察)
WANG Yan
…… page:511-512
yin jing ai fu gu gou lin ba jie qing sao shu hou shang kou hu li tan tao (阴茎癌腹股沟淋巴结清扫术后伤口护理探讨)
WAN Zhimin, ,DAI Liju
…… page:513-514
shou shu shi hu li zai gu ke wu jun shou shu de ying yong fen xi ji dui qie kou gan ran de ying xiang fen xi (手术室护理在骨科无菌手术的应用分析及对切口感染的影响分析)
WU Yumei, ,LIANG Shuhua, ,ZHOU Shuming, ,LI Ailing
…… page:514-515
xin li hu li lu jing zai gu gu jing gu zhe huan zhe wei shu qi zhong de ying yong (心理护理路径在股骨颈骨折患者围术期中的应用)
WU Junfang
…… page:515-516

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s