Chinese Journal of Practical Nervous Diseases, Year 2017, Issue 12 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: August 11, 2017 at 08:11AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Chinese Journal of Practical Nervous Diseases. Year 2017 Issue 12 is now available on CAOD.
In this issue:

Processing of emotional words in patients with generalized seizures (全面性发作癫痫患者的情绪词汇加工)

…… page:1-4
Protective effects of mild hypothermia combined with edaravone on rats with cerebral ischemic reperfusion injury (亚低温疗法联合依达拉奉对大鼠脑缺血再灌注损伤的保护作用)

…… page:5-7
The clinical application value of black blood MR and MRV imaging in venous sinus stenosis:compared with DSA (磁共振黑血联合MRV评价人脑静脉窦狭窄的DSA对比研究)

…… page:8-10
Effect of fluoxetine on hydrogen proton magnetic resonance spectroscopy of hippocampus in patients with post-stroke depression (氟西汀对脑卒中后抑郁患者海马磁共振氢质子波谱影响的研究)

…… page:11-14
Serum uric acid levels in patients with multiple system atrophy (多系统萎缩患者血清尿酸水平分析)

…… page:15-17
Association of CDH17 and LRP1B gene polymorphisms with delayed encephalopathy after carbon monoxide poisoning (CDH17和LRP1B基因多态性与一氧化碳中毒后迟发性脑病的相关性)

…… page:18-22
Relationship between mild cognitive impairment and free fatty acid in older type 2 diabetes mellitus patients (游离脂肪酸与老年2型糖尿病患者轻度认知功能障碍的研究)

…… page:23-26
The current situation and correlative factors of caregiver burden on primary caretaker of elder stroke patients (脑卒中老人主要照顾者照顾负担现状及相关因素研究)

…… page:27-30
Clinical features and EEG analysis of focal Lennox-Gastaut syndrome in school-age children (学龄儿童病灶性Lennox-Gastaut综合征的临床特征及脑电图)

…… page:31-33
Clinical characteristics of lung cancer complicated with cerebral infarction (肺癌合并脑梗死的危险因素分析)

…… page:34-36
Diagnostic value of prenatal ultrasound applied to malformations of central nervous system (中枢神经系统畸形胎儿的产前B超诊断价值)

…… page:37-38
The effect of naloxone on plasma BNP level inpatients with severe acute non-cardiogenic cerebral infarction (纳洛酮对急性重症非心源性脑梗死患者血浆BNP水平的影响)

…… page:39-41
Clinical efficacy observation of insulin intensive therapy in patients with ICU-acquired weakness (胰岛素强化治疗应用于ICU获得性肌无力的临床疗效观察)

…… page:42-43
Clinical analysis of non-operative treatment of traumatic optic neuropathy in children (非手术治疗儿童外伤性视神经损伤临床分析)

…… page:44-45
Contrastive analysis of metoclopramide combined aspisol in the treatment of migraine (甲氧氯普胺联合赖氨匹林治疗偏头痛的对照分析)

…… page:46-47
Clinical observations on the therapeutic effect of urinaryKallindinogenase and edaravone in treatment of recurrent cerebral infarction in Acute stage (尤瑞克林联合依达拉奉在反复脑梗死急性期的应用探讨)

…… page:48-49
Analysis of cerebral hemodynamics in patients with moderate and severe carotid artery stenosis by transcranial Doppler (TCD对颈内动脉中度及重度狭窄患者脑血流动力学的评估价值)

…… page:50-51
shen jing jie zuo zhi lian he liu xin suan dui tang niao bing gan jue shen jing shou sun huan zhe zhi ti mo duan gan jue gong neng ji mgo nf-kb de ying xiang (神经节苷脂联合硫辛酸对糖尿病感觉神经受损患者肢体末端感觉功能及MGO NF-kB的影响)

…… page:52-53
zhui lu chuan ci chou xi yin liu xue zhong qing chu shu zhi liao gao xue ya nao chu xue de liao xiao ji dui huan zhe shen jing gong neng hui fu de ying xiang (锥颅穿刺抽吸引流血肿清除术治疗高血压脑出血的疗效及对患者神经功能恢复的影响)

…… page:54-56
yan suan na mei fen lian he shen jing jie zuo zhi na dui ji xing zhong zheng lu nao sun shang huan zhe xue qing -ep nse shui ping ji ning xue gong neng de ying xiang (盐酸纳美芬联合神经节苷脂钠对急性重症颅脑损伤患者血清β-EP NSE水平及凝血功能的影响)

…… page:57-59
xin xi (信息)

…… page:59,90
ding ben tai ruan jiao nang dui ji xing nao geng si huan zhe xue qing sicam-1ykl-40s100b dan bai shui ping de ying xiang (丁苯酞软胶囊对急性脑梗死患者血清sICAM-1YKL-40S100B蛋白水平的影响)

…… page:60-61
zhong liu huai si yin zi – biao da yu nao chu xue huan zhe shen jing xi bao diao wang de xiang guan xing yan jiu (肿瘤坏死因子-α表达与脑出血患者神经细胞凋亡的相关性研究)

…… page:62-63
tong xin luo jiao nang lian he dan tuo ye suan si ji tang shen jing jie zuo zhi dui gao xue ya nao chu xue huan zhe shen jing gong neng ji xue qing igf-1sicam-1 shui ping bian hua de ying xiang (通心络胶囊联合单唾液酸四己糖神经节苷脂对高血压脑出血患者神经功能及血清IGF-1sICAM-1水平变化的影响)

…… page:64-66
xin sheng er di xue tang xing nao sun shang mri zhen duan yu yu hou ping gu (新生儿低血糖性脑损伤MRI诊断与预后评估)

…… page:67-68
zhu ti shi jiao xue fa zai shen jing bing xue lin chuang jiao xue zhong de ying yong te dian he jia zhi fen xi (主题式教学法在神经病学临床教学中的应用特点和价值分析)

…… page:69-71
duo ba dian zong he zhi liao nao geng si hou yan sui xing ma bi liao xiao guan cha (多靶点综合治疗脑梗死后延髓性麻痹疗效观察)

…… page:72-73
yi jia zu fahr bing he bing gao xue ya 7 li bao gao (一家族Fahr病合并高血压7例报告)

…… page:74-75
qi fu mi he yi fu mi dui bi nei jing xia jing bi chui ti liu zhai chu shu de ma zui xiao guo ji bing fa zheng dui bi (七氟醚和异氟醚对鼻内镜下经鼻垂体瘤摘除术的麻醉效果及并发症对比)

…… page:76-77
mian yi chang nei ying yang zhi chi lian he shen jing jie zuo zhi na dui lao nian zhong zheng nao zu zhong huan zhe shen jing gong neng hui fu ji bing fa zheng fa sheng lv de ying xiang (免疫肠内营养支持联合神经节苷脂钠对老年重症脑卒中患者神经功能恢复及并发症发生率的影响)

…… page:78-79
chen jiu xing xiong yao duan ji zhu gu zhe ban shen jing sun shang de shou shu zhi liao (陈旧性胸腰段脊柱骨折伴神经损伤的手术治疗)

…… page:80-81
lu gu xiu bu huan zhe de sheng cun zhi liang ping gu ji shou shu shi ji tan tao (颅骨修补患者的生存质量评估及手术时机探讨)

…… page:82-83
yan bu leng ci ji lian he kou qiang ying yang guan dui nao zu zhong tun yan zhang ai huan zhe de kang fu xiao guo guan cha (咽部冷刺激联合口腔营养管对脑卒中吞咽障碍患者的康复效果观察)

…… page:84-85
fa zuo xing yun dong you fa xing yun dong zhang ai lin chuang fen xi (发作性运动诱发性运动障碍临床分析)

…… page:86-87
xing nao jing zhu she ye lian he ao ka xi ping dui zuo zuo huan zhe t lin ba xi bao ya qun ji xue qing alp icam-i shui ping bian hua ying xiang (醒脑静注射液联合奥卡西平对癫痫患者T淋巴细胞亚群及血清ALP ICAM-I水平变化影响)

…… page:88-90
e xing wai zhou shen jing qiao liu 52 li lin chuang bing li fen xi (恶性外周神经鞘瘤52例临床病理分析)

…… page:91-92
lao nian que xue xing nao zu zhong ji fa zuo zuo de lin chuang te zheng (老年缺血性脑卒中继发癫痫的临床特征)

…… page:93-94
dxing ren ge dui nao xue guan ji bing huan zhe shui mian zhi liang de ying xiang (D型人格对脑血管疾病患者睡眠质量的影响)

…… page:95-96
xue jiang xian wei dan bai yuan zai duan zan xing nao que xue fa zuo feng xian ping gu zhong de zuo yong (血浆纤维蛋白原在短暂性脑缺血发作风险评估中的作用)

…… page:97-98
biao zhun wai shang da gu ban kai lu shu lian he ju bu ya di wen dui zhong xing lu nao sun shang huan zhe shu hou nao gong neng hui fu ji bing fa zheng fa sheng lv de ying xiang (标准外伤大骨瓣开颅术联合局部亚低温对重型颅脑损伤患者术后脑功能恢复及并发症发生率的影响)

…… page:99-100
xiong xian liu qie chu shu hou fa sheng zhong zheng ji wu li de zhi liao fang fa he gao wei yin su fen xi (胸腺瘤切除术后发生重症肌无力的治疗方法和高危因素分析)

…… page:101-102
shen jing tuo le ping lian he xing zhuang shen jing jie zu zhi zhi liao pian tou tong de lin chuang yan jiu (神经妥乐平联合星状神经节阻滞治疗偏头痛的临床研究)

…… page:103-104
wen shen huo xue tang dui shen yang xu xue yu zheng xue guan xing chi dai huan zhe ren zhi gong neng ji sheng cun zhi liang de ying xiang (温肾活血汤对肾阳虚血淤证血管性痴呆患者认知功能及生存质量的影响)

…… page:105-106
dan tuo ye suan shen jing jie zuo zhi zhi liao hie de liao xiao ji dui tnf- he il-6 de ying xiang (单唾液酸神经节苷脂治疗HIE的疗效及对TNF-α和IL-6的影响)

…… page:107-108
jia ba pen ding lian he gan cao suan zuo zhi liao dai zhuang zuo zhen hou yi shen jing tong liao xiao guan cha (加巴喷丁联合甘草酸苷治疗带状疱疹后遗神经痛疗效观察)

…… page:109-110
shuang lian kang xue xiao ban zhi liao dui qing xing nao zu zhong zao qi bing qing jin zhan shi jian de ying xiang (双联抗血小板治疗对轻型脑卒中早期病情进展事件的影响)

…… page:111-112
bing wu suan mei yu la mo san zuo lian he zhi liao er tong zuo zuo de liao xiao yu an quan xing fen xi (丙戊酸镁与拉莫三嗪联合治疗儿童癫痫的疗效与安全性分析)

…… page:113-114
dan tuo ye suan shen jing jie zuo zhi zhu she ye zhi liao xin sheng er que yang que xue xing nao bing de liao xiao ji an quan xing fen xi (单唾液酸神经节苷脂注射液治疗新生儿缺氧缺血性脑病的疗效及安全性分析)

…… page:115-116
yi da la feng lian he ao zha ge lei na zhi liao 2 xing tang niao bing bing fa ji xing nao geng si liao xiao (依达拉奉联合奥扎格雷钠治疗2型糖尿病并发急性脑梗死疗效)

…… page:117-118
yan – jing – bi bian yi xing ji lan – ba lei zong he zheng 1 li bao dao ji wen xian fu xi (咽-颈-臂变异型吉兰-巴雷综合征1例报道及文献复习)

…… page:119-120
shuang ce yan sui nei ce geng si 1 li ji wen xian fu xi (双侧延髓内侧梗死1例及文献复习)

…… page:121-122
shuang ce yan sui nei ce geng si 1 li bao gao (双侧延髓内侧梗死1例报告)

…… page:123-124
dong tai ping gu ji hu li dui nao zu zhong tun yan zhang ai huan zhe de ying xiang (动态评估及护理对脑卒中吞咽障碍患者的影响)

…… page:125-127
xin li hu li gan yu mo shi dui nao chu xue wei shu qi huan zhe shen jing gong neng ji jia shu xin li zhuang tai de ying xiang (心理护理干预模式对脑出血围术期患者神经功能及家属心理状态的影响)

…… page:128-130
zao qi zong he gan yu dui xiao er nao sun shang zong he zheng de zuo yong (早期综合干预对小儿脑损伤综合征的作用)

…… page:131-132
yan xu xing hu li dui que xue xing nao zu zhong huan zhe sheng huo zhi liang de ying xiang (延续性护理对缺血性脑卒中患者生活质量的影响)

…… page:133-134
jing bi nei jing shi shen jing jian ya shu zhi liao chuang shang xing shi shen jing bing de hu li (经鼻内镜视神经减压术治疗创伤性视神经病的护理)

…… page:135-136
fei dong mai yan xing que xue xing shi shen jing bing bian shu shi hu li lin chuang ying yong (非动脉炎性缺血性视神经病变舒适护理临床应用)

…… page:137-138
zao qi zong he hu li gan yu mo shi zai nao sun shang huan er shen jing zhi li fa yu ji nao tan zhong de ying xiang (早期综合护理干预模式在脑损伤患儿神经智力发育及脑瘫中的影响)

…… page:139-140
zhi xin xing gan yu dui ji xing nao zu zhong huan zhe gong neng kang fu de liao xiao guan cha (知信行干预对急性脑卒中患者功能康复的疗效观察)

…… page:141-142

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s