Journal of Modern Oncology, Year 2017, Issue 16 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: August 13, 2017 at 08:02AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Modern Oncology. Year 2017 Issue 16 is now available on CAOD.
In this issue:

Hypoxia induces stemness properties in hepatocellular carcinoma cells (缺氧诱导肝癌细胞获得干细胞特性的初步实验研究)
Jiao Min, ,Jing Li, ,Ruan Zhiping, ,Li Yi, ,Lv Yi, ,Nan Kejun
…… page:2525-2530
Comparison of the cytotoxic activity of CIK cells by CCK-8 and LDH assay (CCK-8法与LDH法检测CIK细胞毒活性的比较)
Xiao Xiaojun, ,Zhao Pan, ,Zhong Keli, ,Dai Yong, ,Zou Chang
…… page:2530-2533
The role of c-Met in CCL5-induced breast cancer cell MDA-MB-231 migration (c-Met蛋白在CCL5诱导的乳腺癌MDA-MB-231细胞迁移中的作用)
Luan Hong, ,Dong Xihua, ,Wang Yinling, ,Zhou Liping
…… page:2534-2536
Preparation method and application of cell block of bloody pleural effusion (血性胸腔积液细胞块制作方法研究及其应用)
Yu Le, ,Guo Yihe, ,Zhu Qigan, ,Yang Limin, ,Wen Lusheng, ,Kui Guoju, ,Pan Xianxin, ,Meng Jiarong
…… page:2537-2540
Down-regulation of CK2α expression inhibits the proliferation and apoptosis of A549 cell line in lung adenocarcinoma (下调CK2α基因表达抑制肺腺癌A549细胞的增殖和凋亡)
Wu Aibing, ,Zhang Qing, ,Mai Zongjiong, ,Li Shujun, ,Yang Zhixiong
…… page:2541-2545
The construction of recombinant oncolytic adenovirus rAd-CMV-E1A and the study of its radiosensitivity on human nasopharyngeal carcinoma cell (重组溶瘤腺病毒rAd-CMV-E1A的构建及其对人鼻咽癌细胞放射增敏的研究)
Wang Qian, ,Zhu Ping, ,Wu Lifang, ,Chen Jianwu, ,Hong Jinsheng, ,Ying Xueming, ,Zhao Jianhua
…… page:2545-2551
ATP may play a vital role in the treatment of metformin to multiple myeloma (从新陈代谢角度研究二甲双胍对多发性骨髓瘤细胞的作用及机制)
Song Yanyan, ,Xiao Hui, ,Jin Ming, ,Pei Mengwan, ,Xiao Muran, ,Xiang Wei
…… page:2552-2556
Effects of enriched environment on NK cell activity and the expression of Ki67 protein in lung neoplasm tumor-bearing mouse (丰富环境对肺癌荷瘤小鼠肿瘤组织NK细胞活性、Ki67蛋白表达的影响)
Chi Haitao, ,Li Xia, ,Zhao Taicheng, ,Tang Wei
…… page:2557-2560
Saikosaponin-D inhibits migration and invasion of osteosarcoma cell line MG-63 by reversing EMT (柴胡皂苷D通过逆转EMT抑制人成骨肉瘤细胞MG-63的迁移和侵袭)
Zhang Ping’an, ,Wang Xiaowei, ,Guo Xianghao
…… page:2561-2564
Overexpression of microRNA-490-5p targeting CDK1 suppresses proliferation and cell cycle progression of gastric cancer cells by inhibiting ERK signaling pathway (MicroRNA-490-5p靶向CDK1通过ERK信号通路参与胃癌细胞周期调控)
Hou Dongze, ,Dai Jingsong, ,Deng Zhibo, ,Yan Denggao
…… page:2565-2572
Curative effect and influence factors of transsphenoidal microsurgery in the growth hormone-secreting pituitary adenoma (垂体生长激素腺瘤经蝶手术的疗效及影响疗效的相关因素)
Lv Huarong, ,Wu Yong, ,Hu Sheng, ,Hu Wei, ,Shen Songbo, ,Wu Xing, ,Rong Liang
…… page:2573-2575
Surgical method of papillary thyroid carcinoma according to the metastatic patterns of lymph nodes in the neck (甲状腺乳头状癌颈淋巴结转移规律与手术方式的选择)
Hou Wei, ,Li Jia, ,Xie Shoufeng, ,Zhang Yeqiang
…… page:2576-2580
Expression and clinical significance of MUC1 in lung adenocarcinoma (黏蛋白1在肺腺癌中的表达及临床意义)
Kang Jiarui, ,Chu Ming, ,Xie Yong, ,Wang Yuedan
…… page:2580-2585
Study on relationship between molecular typing and the efficacy of neoadjuvant chemotherapy in breast cancer (分子分型与乳腺癌新辅助化疗疗效的相关性)
Yang Hong, ,Zeng Furen, ,Tian Xiaocai, ,Yang Jie, ,Yang Xin, ,Xiao Shengying, ,Zhou Dongai
…… page:2585-2587
Levels of BCRP and Ki-67 predict the efficacy of neoadjuvant chemotherapy in breast cancer (BCRP和Ki-67与乳腺癌新辅助化疗疗效的关系)
Zhang Yanshou, ,Tang Tiantian, ,Zhou Tao, ,Wang Xinle, ,Liu Yunjiang
…… page:2588-2591
Clinical effect of Tianfoshen on qi yin deficiency type of advanced non-small cell lung cancer (天佛参治疗气阴两虚型晚期非小细胞肺癌疗效观察)
Zhang Shanlan, ,Yao Hongyu, ,Jiang Jueru, ,Mao Minhua, ,Lu Ruofei, ,Huang Zuhui
…… page:2592-2594
Clinical efficacy of submucosal tunneling endoscopic resection for esophaugus leiomyoma (经黏膜下隧道内镜切除食管平滑肌瘤的疗效分析)
Sun Juan, ,Cheng Hongwei, ,Huang Zhen, ,Jiao Sheng, ,Tang Juan
…… page:2595-2597
Analysis of the efficacy and safety of erlotinib combined with paclitaxel and carboplatin in the treatment of elderly patients with advanced lung squamous cell carcinoma EGFR mutation sensitivity (厄洛替尼联合紫杉醇加卡铂治疗老年晚期敏感性EGFR突变肺鳞癌的有效性及安全性)
Yang Yuhua, ,Zhang Yongping
…… page:2597-2601
Expression of SATB1 in adenocarcinoma of the gastroesophageal junction in Siewert Ⅱ and Ⅲ and its correlation with clinicopathological features (SATB1在SiewertⅡ、Ⅲ型胃食管结合部腺癌中的表达及与临床病理特征的关系)
Wu Guannan, ,Liu Jiayun, ,Yao Xuequan, ,Chen Che, ,Wu Xiaoyu, ,Liu Fukun, ,Wang Zhiyong, ,Jiang Chao
…… page:2601-2605
Clinical efficacy observation of sequential chemoradiotherapy for locally advanced gastric cancer (序贯化放疗治疗局部晚期胃癌的临床疗效)
Wang Qin, ,Dong Hongmin, ,Wang Wenling, ,Wang Gang, ,Hu Yinxiang, ,Xiong Huiru, ,Liu Xingxiang
…… page:2605-2609
The study of hsa-miR-19a-3p and down-regulation of SEMA4C inhibiting proliferation and invasion of gastric cancer cell (hsa-miR-19a-3p下调靶基因SEMA4C抑制胃癌细胞增殖、侵袭能力)
Zhang Zhiyong, ,Chang Hulin, ,Zheng Wei, ,Zhang Yu, ,Liu Yang
…… page:2609-2615
Diagnosis and treatment analysis of hepatobiliary cystadenoma and hepatobiliary cystadenocarcinoma(10 cases) (肝胆管囊腺瘤及肝胆管囊腺癌诊疗分析(附10例))
Zhang Qi, ,Wang Tianlong, ,Wu Gang
…… page:2615-2619
Expression and significance of RhoB in clear cell renal cell carcinoma (RhoB在肾透明细胞癌中的表达及临床意义)
Chen Weihao, ,Xu Yansheng, ,Wang Xiyou, ,Ouyang Yun, ,Wu Yiguang, ,Zhang Xinyu, ,Wang Yi, ,Liu Cuilong, ,Zhang Xu
…… page:2619-2622
The value of pepsinogen combined with multiple tumor markers detection in the early diagnosis of gastric cancer (胃蛋白酶原联合多种肿瘤标志物检测在胃癌早期诊断中的价值)
Xu Weilong, ,Nan Yonggang, ,Li Lin, ,Nan Fang, ,Liu Xinyun, ,Liu Xianghong, ,Guo Lanxin
…… page:2622-2625
The expression and clinical significance of ACTN4 in hepatocellular carcinoma tissues (ACTN4在肝癌组织中的表达及其临床意义)
Yu Jiao, ,Wang Xiaoxia, ,Tang Bin
…… page:2625-2629
Predictive values of serum CEA level in lymph node metastasis of pancreatic cancer patients (血清CEA水平对胰腺癌患者淋巴结转移的预测价值)
Liu Junyan, ,Bao Dianzhi, ,Xin Xueli, ,Zhou Shizhen, ,Gu Qun, ,Wu Xiaohui
…… page:2629-2632
Expression of miR-204 in ovarian cancer and its role in ovarian cancer cells proliferation and invasion (miR-204在卵巢癌中的表达及对卵巢癌细胞增殖、侵袭的影响)
Zhang Qingdong, ,Wang Pingping, ,Feng Xiaoping
…… page:2632-2636
Expression of miRNA-367 and their relationship with clinical pathological parameters in endometrial carcinoma (miRNA-367在子宫内膜癌组织中的表达及其与临床病理参数的关系)
Zhou Feimei, ,Ma Xiaoxin
…… page:2636-2640
Clinical and pathological analysis of 12 cases of placental villous hemangioma (胎盘绒毛膜血管瘤12例临床病理分析)
Li Xumiao, ,Chen Haichen, ,Zhang Binwei, ,Liu Meiheng, ,Xu Yuqiao
…… page:2641-2644
The triptorelin’s short-term regulating effect on AMH,FSH when it is used to patients with the low risk untreated trophoblastic tumor during they accepted chemotherapy treatment (曲普瑞林在低危初治滋养细胞肿瘤化疗中对AMH、FSH的短期调节作用观察)
Gulijianati·maoleti, ,Miherinisha·maimaiti, ,Mayinuer·niyazi
…… page:2644-2648
Clinical study on pre-transfusion of red blood cells combined with improved-leukapheresis in the treatment of hyperleucocytic leukemia with moderate or severe anemia («红细胞预灌注法»联合»立减递增提速法»白细胞去除术治疗高白细胞性白血病并中重度贫血的临床研究)
Luo Zimian, ,Zhou Xinfu, ,Yin Yafei, ,Tan Zhenqing, ,Liu Ping, ,Jin Juan, ,Zhu Kaibo, ,Huo Zhongjun, ,Yang Wenqun
…… page:2649-2651
Analysis of lmmunophenotypic features of childhood acute myeloid leukemia (儿童急性髓系白血病免疫表型特点分析)
Wang Xiaohui, ,Chen Fang, ,Fu Shuang, ,Hu Yanping, ,Zhang Minyu, ,Liu Xuan, ,Fu Yu, ,Quan Bi, ,Wang Shaokun, ,Zhang Jihong
…… page:2651-2654
Magnetic resonance imaging features of cystic meningioma(17 cases) (囊性脑膜瘤的MRI特征分析(附17例))
Yang Ling, ,Ling Xiao, ,Zhang Guirong, ,Dun Wanghuan, ,Liang Fengli, ,Yang Jing, ,Zhang Pan, ,Sun Yingxiang, ,Zhang Ming
…… page:2654-2657
Clinical study of DWI combined with MRS in the diagnosis of elderly patients with prostate cancer (DWI联合MRS诊断中老年前列腺癌的临床研究)
Peng Zesheng, ,Wang Shengdi
…… page:2657-2660
Application of various exposure techniques in radiotherapy (不同曝光技术在放射治疗中的应用)
Gu Xiaohua, ,Chen Lijun, ,Yang Liuqin
…… page:2660-2664
Analysis of fusion dose distribution for locally advanced cervical cancer with BOX irradiation combining intracavitary brachytherapy (局部进展期宫颈癌四野盒式照射联合ICBT融合剂量学研究)
He Ya, ,Yang Jinping, ,Liu Wei, ,Shi Xiangxiang, ,Zhang Jianwen, ,Yue Hongcheng
…… page:2664-2668
The vein controlled analgesia was used to treat patients with opioid drug resistance 300 cases with moderately severe pain (静脉自控镇痛用于治疗阿片药物耐受患者伴发中重度疼痛300例观察)
Xie Guanglun, ,Chen Xuemei, ,Guo Dapeng, ,Li Zhigang, ,Liu Chang
…… page:2669-2672
Clinical management on the anesthesia for radical nephrectomy and Mayo 0-Ⅱ venous thrombectomy (根治性肾切除术联合Mayo 0-Ⅱ级静脉癌栓取出术的临床麻醉管理)
Liu Zhuo, ,Tian Xiaojun, ,Ma Lulin
…… page:2672-2677
Advances in research on the strategies about improving the DC vaccines with CTL epitopes of tumor antigens (肿瘤相关抗原CTL表位DC疫苗优化策略研究进展)
Xiong Jia, ,Sun Mingli, ,Wei Minjie
…… page:2677-2681
The research advancement of Wnt/β-catenin pathway in myeloid leukemia (Wnt/β-catenin信号通路在髓系白血病细胞中的研究进展)
Zhu Ke, ,Hu Rong, ,Liu Zhuogang
…… page:2681-2684
Peptide receptor radionuclide therapy for gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (肽受体放射性核素治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤)
Wang Zhi, ,Huang Qiulin
…… page:2685-2688
Review on memory NK cells in anti-tumor research (记忆性NK细胞在抗肿瘤研究中的进展)
Sun Yufei, ,Dong Menghua, ,Fu Qiang
…… page:2689-2691
xian dai zhong liu yi xue gao yue (《现代肿瘤医学》稿约)

…… page:2692

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s