Journal of Practical Radiology, Year 2017, Issue 07 -New Issue Alert.

From: order@email.oriprobe.com

Date: August 13, 2017 at 08:02AM

1PHav7d

New Issue TOC Alert

Dear Valued Customer,

1SchPFA
We are pleased to deliver your requested table of contents alert for Journal of Practical Radiology. Year 2017 Issue 07 is now available on CAOD.
In this issue:

Value of MRS in the differential diagnosis of corpus callosum lesions (MRS对胼胝体病变的鉴别诊断价值)
LI Quan, ,BIAN Jia, ,WANG Ping, ,TANG Xiao, ,LI Jun
…… page:985-987
Changes of the brain gray matter in Parkinson’s disease:a voxel-based morphometry study (帕金森病的脑灰质体积改变的VBM研究)
LI Ke, ,ZHANG Xiaofeng, ,YUE Peng, ,ZENG Yawei, ,LI Wei, ,ZHU Lei, ,SHI Dongchun, ,HUANG Xiaoyuan
…… page:988-991
Value of orbital division and imaging features in the diagnosis of orbital space-occupying lesions (眼眶分区及CT、MRI征象在眼眶占位性病变中的诊断价值)
DONG Yan, ,ZENG Zisan, ,LI Tao, ,HUANG Lixuan
…… page:992-995
Predictive value of quantitative CT features of pulmonary subsolid nodules in three different dimensions for the pathologic grade (肺亚实性结节不同维度CT定量特征对病理等级的预测价值)
GU Yafeng, ,WU Huizhen, ,LI Qiong, ,FAN Li, ,ZOU Qin, ,LI Qingchu, ,XIAO Yi, ,LIU Shiyuan
…… page:996-1001
Imaging diagnosis and clinical analysis of non-HIV infectious penicilliposis marneffei (非HIV感染的马尔尼菲青霉病的影像学诊断及临床分析)
HU Wenqing, ,CHEN Li, ,BAO Yingying, ,YU Yudong, ,LI Xinchun
…… page:1002-1005
The correlation of pulmonary ground-glass opacity imaging features and benign,malignant lesions (肺部磨玻璃样结节的影像学表现与其良恶性的相关性)
XU Haibing, ,SHEN Xiaocui, ,JI Yugang
…… page:1006-1009
HRCT diagnosis of bronchial invasive pulmonary aspergillosis (支气管侵袭性肺曲菌病HRCT诊断)
FU Pingyou, ,QI Yuangang, ,Yü Feng, ,XING Lu, ,GONG Ruozhen
…… page:1010-1012
The analysis of mammographic and ultrasonographic diagnosis value for nonspecific mastitis (X线与超声检查对非特异性乳腺炎诊断价值的分析)
LI Qi, ,ZHU Bin
…… page:1013-1015,1023
Value of prediction model for BI-RADS imaging features in nonpalpable calcified breast lesions (BI-RADS影像特征的预测模型在乳腺不可触及钙化病变中的价值)
WU Jianping, ,XIE Yu, ,LI Kun, ,DING Yingying, ,LI Zhuolin
…… page:1016-1019,1041
The diagnostic value of high frequency ultrasonography and molybdenum target imaging for early breast cancer (高频超声与X线钼靶对早期乳腺癌的诊断价值)
ZHUANG Li, ,WANG Huiming, ,SONG Faliang, ,WANG Xinjuan
…… page:1020-1023
The application value of monoexponential,biexponential models multiple b values DWI in pancreatic cancer (单指数、双指数模型多b值DWI在胰腺癌的应用价值)
MA Wanling, ,WEI Mengqi, ,REN Jing, ,ZHANG Jinsong, ,PAN Qi, ,HOU Weihuan, ,ZHANG Guangwen, ,WEN Didi, ,ZHONG Jinman, ,HUAN Yi
…… page:1024-1028
xin xi dong tai (信息动态)

…… page:1028,1115,1128
Primary hepatic neuroendocrine tumor:the radiologic features and correlation with pathology (肝脏原发性神经内分泌肿瘤影像学表现及病理对照)
WANG Lixia, ,JIANG Tao
…… page:1029-1032
CT manifestations of retroperitoneal extra-adrenal paraganglioma (腹膜后肾上腺外副神经节瘤的CT诊断)
LI Gangfeng, ,HU Yuchuan, ,JING Yong, ,DUAN Shijun, ,CUI Guangbin
…… page:1033-1036
Application value of MSCT enhanced scanning in diagnosis of gastrointestinal MALT lymphoma (MSCT增强扫描在胃肠道MALT淋巴瘤诊断中的应用价值)
LU Jing, ,LI Tao, ,LONG Tenghe, ,LI Ru, ,CHEN Hang
…… page:1037-1041
Relationship between CT enhancement degree and multiple vascular parameters of microvessels and mature vessels of renal clear cell carcinoma (肾透明细胞癌CT增强程度与微血管及成熟血管多参数的关系研究)
YANG Chuanbin, ,FANG Jiayang, ,YU Dexin, ,MA Xiangxing
…… page:1042-1046
The value of multimodal MRI in preoperative staging and grading of endometrial carcinoma (多模态MRI术前诊断子宫内膜癌分期与分级的价值)
WANG Linlin, ,GAO Bin, ,XIA Chunhua
…… page:1047-1051
Evaluation of multiparametric MRI in diagnosing early prostate cancer:a study based on PI-RADS version 2 (基于PI-RADS V2研究多参数MRI诊断早期前列腺癌的价值)
ZHANG Yongsheng, ,YANG Huan, ,CAO Youjun, ,WANG Yinyu, ,ZHANG Zhitian, ,MA Yinfeng, ,ZHAO Zaiqiu, ,CUI Feng
…… page:1052-1055,1083
Correlation between FA value and α-SMA of renal tissue in patients with chronic kidney disease (慢性肾脏病肾组织FA值与a-SMA表达的相关性研究)
LU Junli, ,ZHU Jin, ,ZHAO Jian, ,YU Hong, ,MA Xiaohui, ,ZHANG Wei, ,LI Ying
…… page:1056-1058
CT findings of ovarian sertoli-leydig cell tumor (卵巢支持-间质细胞瘤的CT表现)
LIU Heng, ,DONG Zetian, ,BO Yonghua, ,HUANG Kexin, ,LI Bangguo, ,ZHANG Tijiang
…… page:1059-1061
The value of 3.0T MR DWI in pathological grading and staging for cervical carcinoma (3.0T MR DWI在子宫颈癌病理分级及分期中的应用价值)
WEI Shuhua, ,LI Naiyu, ,WEI Chao, ,GAO Fei, ,FANG Xin, ,WANG Chuanbin
…… page:1062-1064,1072
The diagnostic value of MR 3D-DESS and 3D-True FISP in wrist-joint cartilage damage of rheumatoid arthritis (MR 3D-DESS和3D-True FISP对类风湿关节炎腕关节软骨损伤的诊断价值)
YUAN Wenzhao, ,DENG Demao, ,DUAN Gaoxiong, ,HE Xin, ,LI Min, ,LIAO Zhanghui, ,WU Yingying, ,CHEN Yanqiang
…… page:1065-1068
The imaging diagnosis of giant cell tumors of the skull (颅骨骨巨细胞瘤的影像诊断)
SUN Donghai, ,MA Mingyue, ,YANG Junle, ,WU Xiaoping
…… page:1069-1072
Study of the uniformity between MRI and 18F-FDG PET/CT in detection of spinal metastatic tumor (MRI与18F-FDG PET/CT对脊柱转移瘤病变检出的一致性研究)
ZHU Yali, ,CHEN Dongfang, ,GONG Xiangyang, ,SHAO Yuan
…… page:1073-1076
The clinical value of MSCTA in diagnosing lower extremity arterial disease of diabetic foot ulcers (MSCTA诊断糖尿病足溃疡下肢动脉疾病的临床应用价值)
HE Weihong, ,FANG Tingsong, ,KE Qi, ,YANG Yanbin, ,XIAO Xiuyun
…… page:1077-1079,1087
The value of DWI in hepatic alveolar echinococcosis growth activity in children (DWI对儿童肝泡型包虫病生长活性的价值研究)
GAO Huiyan, ,BAO Haihua, ,LI Weixia, ,SUN Zaixing, ,LIN Jie, ,FAN Haining
…… page:1080-1083
Diffusion tensor imaging of neonates with hypoxic ischemic encephalopathy (扩散张量成像在新生儿缺氧缺血性脑病中的应用)
LIU Xianglong, ,ZHAO Xin, ,WANG Xueyuan, ,XIAO Yichang, ,ZHAO Xiaoyan, ,ZHANG Xiao’an
…… page:1084-1087
Application of interventional MRI in radiofrequency ablation of breast cancer (磁共振导向技术在乳腺癌射频消融治疗中的应用)
ZHAO Yunian, ,SHEN Wenrong, ,LI Jian, ,YU Qiao, ,GUO Zhen, ,DENG Rong, ,TANG Jinhai, ,QIN Jianwei, ,WANG Huihua
…… page:1088-1091,1099
Application of MSCT three-dimensional digital navigated biopsy in subcarinal lesions (MSCT三维数字化导航气管隆突下间隙病变穿刺活检的研究)
ZHANG Kongyuan, ,LI Xianjun, ,LI Fengqi, ,XING Yuzhi, ,HU Qiang
…… page:1092-1095
The impact of the location of biliary stent on treatment of lower malignant biliary obstruction (胆道支架位置对治疗低位恶性梗阻性黄疸的影响)
ZHANG Jinxing, ,SHI Haibin, ,ZU Qingquan, ,LU Guangdong, ,ZHOU Weizhong
…… page:1096-1099
Application value of CT-guided percutaneous lung biopsy in lung disease (CT引导下经皮肺穿刺活检对肺部病变的诊断价值)
DU Yongku, ,MA Mingyue, ,GAO Yanjun, ,XU Lei, ,YANG Junle
…… page:1100-1102
CTPA image quality analysis of 80 kV and 120 kV in different reconstruction algorithms for obese patients (肥胖患者80 kV与120 kV不同重建算法CTPA图像质量分析)
SUN Xiao, ,TIAN Xingcang, ,LI Wenling, ,SUN Kai, ,MU Lisha, ,ZHU Li
…… page:1103-1106,1120
Application research of coronary CT angiography using low tube voltage in patients with a normal body mass index (正常体质量指数患者低管电压条件下行CT冠状动脉成像的研究)
DAI Qichun, ,HU Chunhong, ,LU Dingyou, ,HU Su, ,WEN Fang
…… page:1107-1111
Combining free software to form a clinical case collection and teaching system in the department of radiology (用免费软件联合组建影像科网络版病例采集和教学系统)
WANG Weijun, ,REN Zhuanqin, ,GAO Jungang, ,GUO Youmin
…… page:1112-1115
Experimental study on acute hypertensive cerebral edema at 7.0T MR (急性高血压脑水肿的7.0T MR实验研究)
ZENG Yu, ,LU Chunqiang, ,SHEN Guiquan, ,GAO Bo
…… page:1116-1120
Application of DCE-MRI in orthotopic transplantation model of gastric cancer in nude mice (DCE-MRI对裸鼠胃癌原位移植瘤的可行性研究)
SHI Xuelian, ,SHI Gaofeng, ,WANG Qi, ,LIU Hui, ,WU Jianhua, ,YANG Li, ,PAN Jiangyang, ,ZHANG Ning
…… page:1121-1124
Research progress of imaging in osteoarthritis with cartilage injury (骨关节炎软骨损伤的影像学研究进展)
YE Sizuo, ,LIANG Zhiping
…… page:1125-1128
Imaging and clinicopathological features of primary hepatic neuroendocrine carcinoma (原发性肝脏神经内分泌癌的影像及临床病理特征)
LV Rong
…… page:1129-1131
Research progress of radio-immunity on the diagnosis and treatment in lung cancer (放射免疫诊断和治疗肺癌的研究进展)
WU Lifang, ,CHEN Cairen, ,CAI Weizuo, ,WANG Yilai
…… page:1132-1134
Radiographic features of chondromyxoid fibroma of ilium (髂骨软骨黏液样纤维瘤的影像特点分析)
XIN Hongzuo, ,ZHANG Kaihua, ,WU Chungen, ,SUN Xiqi
…… page:1135-1137
MRI and DWI appearance of epidermoid cyst of parotid gland (腮腺内表皮样囊肿的MRI及DWI表现)
WANG Zuozuo, ,CHENG Jingliang, ,ZHANG Xiaozuo, ,LIN Yazuo, ,YANG Zuo, ,WEN Baohong
…… page:1138-1141
The clinical features and MRI findings of spontaneous intracranial hypotension (自发性低颅压综合征的临床特征与MRI表现)
OU Guangqian, ,YAO Zhenwei, ,LIU Hanqiu, ,LIU Yong, ,HE Qizhou, ,LUO Chuanbin, ,SI Guangzuo
…… page:1142-1144
DCE-MRI combined with DWI for evaluation of malignant degree of invasive ductal breast cancer (DCE-MRI联合DWI评估乳腺肿块型浸润性导管癌恶性度)
XU Man, ,YU Yongqiang, ,HOU Weizuo
…… page:1145-1147
Self-made wireless exposure component on SHIMADZU MUX-100DJ X-ray machine (自制岛津MUX-100DJ X线机无线曝光组件)
DONG Zuo, ,JIA Xuetao, ,LI Xiangchun, ,HOU Kun, ,YANG Xinyu
…… page:1148
One case: bladder inflammatory myofibroblastic tumor (膀胱炎性肌纤维母细胞瘤1例)
KANG Wei, ,ZHONG Wuning, ,SU Danke, ,WU Shengming
…… page:1149-1150
One case:malignant ectomesenchymoma of vulva in child (儿童外阴部恶性外胚层间叶瘤1例)
ZHANG Ruifang, ,SHEN Yehua, ,ZHU Kun, ,CUI Heng, ,LAI Can
…… page:1150-1151
One case:primary pineal region papilloma (原发性松果体区乳头状瘤1例)
LI Zuo, ,ZHANG Yong, ,CHENG Jingliang, ,BO Chunxiao
…… page:1151-1152
One case:relapsing polychondritis (复发性多软骨炎1例)
ZHU Zuozuo, ,RAN Qiang, ,WANG Yanan, ,ZHANG Tijiang
…… page:1152-1153
Two cases:misdiagnosis analysis of chondromyxoid fibroma (软骨黏液样纤维瘤2例误诊分析)
ZHANG Xinrong
…… page:1154-1155
One case:pleomorphic sarcoma of spleen (脾脏多形性肉瘤1例)
YIN Yang, ,PENG Xinyi
…… page:1155-1156
One case:mixed squamous cell and glandular papilloma of the lung (肺混合性鳞状细胞和腺性乳头状瘤1例)
TANG Haifei, ,ZHU Yonghua, ,WANG Anbiao
…… page:1156-1157
One case:retrovesical ectopic prostatic tissue (膀胱后直肠间隙巨大异位前列腺1例)
XU Huihui, ,HUO Yingjie, ,FENG Changming, ,YANG Jingzhen
…… page:1157-1158

CAOD TOC Alerts Note

Thank you for choosing CAOD Table of Contents (TOC) Alert Service.

You are receiving this email because you have requested to receive information from CAOD as a registered user of our Table of Content Alert for journals.
To manage your TOC Alerts, please click here.

For all enquiries, problems or suggestions regarding this service, please contact info.

China/Asia on Demand (CAOD) Customer Service

from Gmail
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s